REFERAT FRA ÅRSMØTE I GRØNDALEN HYTTEIERFORENING

 

Sted; Gapahukene i C-feltet
Tidspunkt: Skjærtorsdag 28.03.18 kl. 17.00
Det møtte 35  medlemmer på årsmøtet.

 

SAKSLISTE

 1. Leder ønsket velkommen

Leder Arve Bekk ønsket de frammøtte velkommen

2. Godkjenning av innkallingen

Vedtak

Innkallingen enstemmig vedtatt

3. Godkjenning av sakslisten

Vedtak

Sakslisten enstemmig vedtatt

4. Valg av møteleder og sekretær

Vedtak

Arve Bekk ble enstemmig valgt til møteleder.

Reidar Hansen ble enstemmig valgt til sekretær.

5. Årsmelding fra styret

Vedtak

Styrets årsberetning for 2017 enstemmig vedtatt.

6. Regnskap 2017

Regnskapet var ikke gjennomgått av revisorer. Dette vil bli gjort i etterkant.

Vedtak

Regnskap 2017 enstemmig godkjent.

7. Fastsettelse av medlemskontingent

Vedtak

Enstemmig vedtak om at kontingent på 200 kr. videreføres

8. Innkomne saker

a. Serviceavgift

Det ble orientert fra styret at grunneierne ikke vil drøfte endringer av dagens ordning, før det har kommet ny administrator etter Arne Løkås som slutter i våres.

b. Løypekjøring

Det kom merknader om å få bredere løypetraseer for sikkerhet i forhold til trær i utforkjøringer. Spsifikt ble pekt på «fjelløypa fra C-feltet).  Videre at det ikke var kjørt løyper annenhver dag i vinterferien. Det siste ble forklart fra andre at det var pga, snøvær.

Det er gitt tillatelse til å felle trær i verneområdet for å utvide løypetraseene.

Vedtak

Årsmøte sier seg godt fornøyd med løypekjøringen.

c. Skilting av stier og løyper

Vedtak

Innkjøp av skilt gjøres våren 2018 og settes opp på dugnaden 21.07.

d. Dugnad sommeren 2017

Vedtak

Felles dugnad blir  lørdag 21. juli med oppmøte ved gapahukene i T-krysset kl. 10.00.  Oppavene blir oppsetting av skilter og eventuelt rydding av eksisterende løypetraseer.

 9. Valg

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg for leder, kasserer og styremedlem. 

Styret

Valg av leder

Vedtak

Valgkomiteens forslag på Arve Bekk  som leder vedtatt ved akklamasjon.

Valg av kasserer 

Vedtak

Valgkomiteens forslag på Erik Martinsen som kasserer vedtatt ved akklamasjon.

Valg av styremedlem

Valgkomiteens forslag på Tor Brøndbo so styremedlem vedtatt ved akklamasjon.

 

Styrets sammensetning 2018

            Leder Arve Bekk                   

            Nestleder Heikki Fjelldal

            Kasserer Erik Martinsen

            Sekretær Reidar Hansen

            Styremedlem Tor Brøndbo

 

Valg av valgkomite

Omforent forslag på Dag Stenersen, Berit Løvstad og Einar Anker Opstad

Vedtak

Omforent forslag ble vedtatt ved aklamasjon.

Valgkomiteen har følgende sammensetning:

Dag Stenersen leder 1 år

Einar Anker Opstad 2 år

Berit Løvstad 3 år

 

Valg av 2 revisorer

Valgkomiteens forslag på gjenvalg avPer Ivar Myhren og Ola Undset vedtatt ved akklamasjon.