Årsmelding fra styret 2014/15

 

Styrets sammensetning

Leder Arve Bekk

Nestleder Heikki Fjelldal

Kasserer Erik Martinsen

Sekretær Reidar Hansen

Styremedlem Stein Andersen

 

Medlemmer fordelt på hytefelt 2013

 

A

B

C

Medlemmer

 

 

 

%-betalende

 

 

 

 

Økonomi

Foreningen har en tilfredsstillende økonomi noe som fremgår av fremlagte regnskap.

 

Møter:

Det er avholdt et fellesmøte med Statskog og 2 styremøter.

I tillegg har det vært utstrakt kommunikasjon og drøftinger via mail.

Styrets sekretær har deltatt på årsmøte i Grøndalen fritidsområde SA og kommuneplanmøtet «Hyttefolket som ressurs»

 

Dugnader og befaringer

Første lørdag i juli var det dugnad med flytting av gapahuk på Tobakktjernet. Frammøte var labert, styret samt en hytteeier.

 

Saker som har vært behandlet

 

1  Skilting av stier og løyper

Bakgrunn: Det har på flere årsmøter vært etterlyst skilting av stier og løyper i hyttefeltet og på fjellet. Styret har tat initiativ overfor kommunen og søkt om å sette opp skilter i Sølen Verneområde.  Saken har blitt positivt mottatt og verneområdets styre er positive, men utsatt ferdigbehandlingen  den  til planprogrammet  for stier og løyper i Rendalen blir ferdigbehandlet vinteren 2014/15.

Skilting utenfor verneområde kan igangsettes omgående.

Vedtak

1 Styret vil arbeide for å måle opp eksakte distanser i næromådet for å starte skilting høsten 2014/våren 2015. Stein Andersen og Reidar Hansen får i oppdrag å utføre grunnarbeidet og bestille skilt.

2 Styret går inn for å anskaffe skilt med Rendal kommunes skiltprofil

3 Styret bevilger nødvendige midler til kjøp av de første skiltene og er innstilt på ytterligere bevilgninger senere.

4. Styret efterspørr tidligere vedtatte bevilgning i Grøndalen fritidsområde på kr. 10 000 til skilting.

5. Når planprogram for løyper og stier er ferdigbehandlet i kommunen  vil styret ta kontakt med Rendalen kommune og Grøndalen fritidsområde vedr. plan for gjennomføring og fordeling av kostnader.

6 Styret går inn for at utsetting av skilter gjøres på dugnad av medlemmer i hytteeierforening.

 

 

 Sak 2 Fellesmøte mellom Statskog og Grøndalen hytteeierforening

 

Løypekjøring

Representanter fra Holla og Nøkkelåkjølen var tilstede ved dette punktet for å se på helheten av løypekjøring i området og mulig tilkobling mot Renåfjellet.

Det ble foreslått endring av trase fra innerst i B-feltet (på vestsiden av Gravåsen) og opp på fjellet.

Statskog tar opp eventuell videre tilkobling til Renåfjellet i forbindelse med overordnet løypeplan som er under utarbeidelse i Rendalen kommune.

 Reguleringsplan for Grøndalen

Christian Sletengen presenterte foreløpig forslag til reguleringsplan.

Både forslag til veger og reguleringsbestemmelser oversendes hytteeierforeningens styre under planprosessen.

Skilting

Alle er positive til skilting av stier og løyper. Det er enighet om at skilter med Rendalsprofil skal brukes. Statskog tar opp støtte til skilting, jfr. tidligere vedtak i grunneierforeningen hvor det ble bevilget 10 000 kr. Hytteeierforeningen er innstilt på å bidra både med dugnad og delfinansiering.

Sak 4 Avgiftssystemet/serviceavgift

Hytteeierforeningen har oversendt forslag til endringer. Fra Statskog ble det sagt at man må se på dette i forhold til reguleringsprosessen.

Videre la Arne Løkås fram  følgende forslag:

Hytteeierforeningen overtar drift av veg, vann og skiløyper, grunneierne står for festeavgift.

Eventuelt

Hvis vegene er dårlige ønsker Arne Løkås å få melding om dette omgående.

Gjeterbua på Gravåsen. Det blir befaring med styret i Grøndalen fritidsområde i 2015. På bakgrunn av dette vil en komme tilbake til saken.

Sandbu skal tas vare på. Det er ennå ikke avklart ansvarsforhold mellom grunneierne.

Hyttene ved innkjøring til feltet vil legges ut til salgs, antakeligvis til våren.

 

Tilsvar om overtakelse av drift/serviceavgift

 

      Etter initiativet fra Grøndalen fritidsområde SA jfr. referat fra årsmøte 2014 med forslag til ny betalingsordning, ble dette behandlet på årsmøtet i hytteeierforenngen.

      Dette forslaget fravek noe i forhold til forslag fra Grøndalen fritidsområde, men ble ansett som et tilsvar på dette forslaget.

      Årsaken til at veier ble trukket ut, er at denne serviceavgiften omfatter tjenester for flere brukergrupper.

      I høstmøtet var det to innspill fra Statskog

      1. At ny betalingsordning  må vurderes i forhold til reguleringsprosessen.

      2. Forespørsel om hytteeierforeningen vil overta drift av veier, vannposter og løypekjøring.

      Punkt 2 er ytterligere forsterket i mail av 06.01.15 fra Arne Løkås, hvor dette alternativet blir satt opp mot om vi ønsker å betale grunneierne for å administrere driften.

For hytteeierforeningen er det lite realistisk å overta driften av Grøndalen fritidsområde.  Når det gjelder veier står det eksplesitt i festekontrakten at dette skal driftes av Grøndalen fritidsområde. Videre er dette en drifting som også gjelder andre brukergrupper. Når det gjelder vannposter anser vi også det som et teknisk anlegg som bør driftes av grunneierne.

Det eneste som kan være aktuelt er drift av løypekjøring gjennom inngåelse av en avtale med en privat maskinentreprenør. Men dette anses som lite hensiktsmessig når man vurderer fordelene med en helhetlig løypekjøring i sammen med nabofeltene Nøkkelåkjølen og Holla. Dette sett spesielt i forhold til framtiden med  en  videreutvikling av løypekvalitet i området.

Konklusjonen er at hytteeierforeningen ikke ønsker å drifte veier, vannposter og løypekjøring.

Når det gjelder vilje til å betale grunneierne får drifting av fritidsområde må det bemerkes følgende:

Etter vår oppfatning omfatter årsmøtevedtaket i hytteeierforeningen en  vilje til å betale administrasjonskostnader. Forslaget innebærer betaling av aministrasjonskostnader for eksklusive tjenester til hytteeierne. Når det gjelder veiavgiften som er betaling for tjenester til flere brukergrupper oppfatter vi at  administrasjonskostnader er inkludert.

Vedtak

1 Grøndalen hytteeierforening ønsker ikke å overta driftsansvar for veier, vannposter og løypekjøring i Grøndalen fritidsområde SA.

2 Hytteeierforeningen ønsker dialog i forhold til avgifter og viser til årsmøtevedtak som innebærer en erkjennelse av vilje til å betale administrasjonskostnader. Dette vedtaket bygger i prinsippet på forslag fra grunneierne, og på denne bakgrunn mener vi at det kan være et godt utgangspunkt for videre dialog om framtidig betalingsordning for serviceavgiften.

 

Sak 3 Reguleringsplan med vegutløsning og reguleringsbestemmelser for Grøndalen fritidsområde, styrets foreløpige bemerkninger

 

Generelle bemerkninger

Styret vil påpeke at denne behandling ikke er fyllesgjørendemerknader for alle hytteeiere når det gjelder vegutløsninger, men vurderinger ut fra styremedlemmenes kunnskap om hyttefeltene.

Våre endringsforslag begrenser seg derfor til en vurdering ut fra kartgrunnlaget og vårt kjennskap til konkrete problemstillinger.

Når det gjelder reguleringsbestemmelser er dette en oppfølging av tidligere føringer og informasjon.

 

Styret vil gi utrykk for sin  tilfredshet med plasseringer av nye hytter i eksisterende felt, og har ingen merknader i forhold til de nye feltene.

 

 

 

Vegutløsninger

Generelt vil vi påpeke følgende:

Noen vegutløsninger går over myrer (noen må), men noen bør vurderes lagt rundt.

Noen vegutløsninger gir store terrengmessige utfordringer i forhold til høydeforskjeller og bør vurderes  for en bedre terrengtilpasning. Dette også med tanke på å minimalisere terrenginngrep der dette er mulig.

Spørsmålet er om det kan godkjennes reguleringskorridorer der man ser åpenbare terrengutfordringer, med konkret plassering  i disse korridorene, ut fra gunstigst mulig veg-trase.

 

Konkrete forslag:

A-feltet

Hytte 19/19/102 Mangler vegutløsninger

C-feltet

Hytte 19/79/9 Foreslåtte veg-trase er svært bratt. Mulig løsning er å legge vegen mot vest med tilkobling til nytt felt.

B-feltet

Vegutløsing for 19/31/12 og 19/31/17 medfører at hytte 19/31/18 får veger relativt tett på hytta på tre kanter. Vi foreslår for begge hyttene at vegutløsing følger eksisterende stier inn til hyttene.

Vegutløsing for 19/31/34 og 19/31/37 

Foreslåtte trase for 34 går opp en bratt skrent. For 37 vil traseen gå langs skråning som medføre unødvendig terreng inngrep.

Vi foreslår felles innkjøring mitt mellom planutkastets traseer med t/y-kryss mellom hyttene.

Vegutløsning for 19/31/24 og 19/31/38 Foreslått veg-trase medfører en bratt start på vegen alternativt skjæring. Traseen går svært nærme på sørsiden av hytte 38. Vi foreslår start fra sørenden av eksisterende parkplass opp langs sørvendt skråning og noen meter lengre mot sør forbi hytte 38.

Vegutløsing19/31/22 Foreslåtte trase ligger nærme 32 og medfører unødig høydeforskjell. Vårt forslag er å følge eksisterende sti.

Universell utforming

Ved demningen nedenfor b-feltet er det satt opp en gapahuk som er et svært populært turmål for barnefamilier. Vi stiller spørsmål om det bør reguleres inn en gangsti i eksisterende trase for sti. Dette med tanke på tilgjengelighet for bevegelseshemmede.

Skiløyper

I tillegg til nedenstående beskrivelse leveres det kart hvor forslagene er inntegnet-

B-feltet

Start på ny trase vest for Gravåsen er ikke inntegnet

Eksisterende løype øst for Gravåsen stopper i Gravåsvegen. Trase parallelt med vegen mot hovedparkering bør inntegnes.

Vi foreslår at det legges inn en trase for tilførselsløype på B-feltet fra vegkryss ovenfor hytte 19/31/35 vestover som tilkobles løypenettet sør for hytte nr. 8 i nytt felt.

Eksisterende tilførselsløype fra parkeringsplass nednenfor hytte 19/31/31 sør over mot Grøna tegnes inn.

C-feltet

Trase for «løype til fjells» justeres til dagens trase.

Fra «løype til fjells» mot parkering/t-krysset bør eksisterende trase følges.

 

Vannposter

Vannposter i eksisterende felt bør avmerkes tydelig.

 

 

Reguleringsbestemmelser

Generelle bemerkninger

I planprosessen fram til nå er det blitt presisert at hele Grøndalen fritidsområde med gamle og nye felt skal reguleres med muligheter for høy standard. På tross av dette registrerer vi at det for noen av reguleringsbestemmelsene er  ulikheter mellom  nye og gamle felt.

 

Konkrete forslag

3.1.8

Vi vil fraråde tillatelse til gjerde. En av kvalitetene i Grøndalen er det åpne naturlandskapet mellom hyttene. Vi vil hevde at dette er estetisk negativt.

 3.1.8 endres til

Gjerder tillates ikke

3..2.1 og 3.2.2

Utnyttelsesgrad må være det samme for både gamle og nye felt. Dette spesielt med tanke på en langsiktig konsekvens for utvikling av området, hvor det settes unødvendige begrensinger for videreutvikling av eksisterende felt. Erfaringsmessig kan vi konstatere at hyttestørrelsen har økt betraktelig de siste tiårene. Dette er en trend som ikke vil avta.

3.2.1 endres til

Festetomter innenfor feltene BFR 1-11 kan søkes fradelt til selveiertomter på inntil 2 daa etter en nærmere vurdering av naturgitte forhold, avstand til nabotomter og infrastruktur.

Innenfor BFR 1-11 tillates ikke ytterligere fradeling av tomter

3.2.2 endres med

 Innenfor reguleringsplanområdet  tillates utnyttelsesgrad på 210 m2   (videre som opprinnelig tekst)

3.2.5 Terrengmessing vil det for enkelte hytter være en umulighet å etablere terrasser uten rekkverk uten terrenginngrep eller oppfylling av masse, jfr.bygningslovens krav til rekkverk i forhold til høyde.   Estetisk vil dette være en ulempe. Videre er vår oppfatning at rekkverk skaper en helhet for hyttenes estetiske utforming.

3.2.5 endres til

Uteplass eller terrasse skal ikke være større en 1/3 av fritidsboligens størrelse.

3.2.6

Både på årsmøtet i Grøndalen Fritidsområde og høstmøtet ble det informert om at det skulle planlegges  vannforsyning til alle hytter. Nåværende tekst innebærer at de gamle feltene ikke kan legge inn vann.

3.2.6 endres til

Andre setning: Det kan legges inn vann i alle hyttene i reguleringsplanområdet.

 

4 Årsmøtet i Grøndalen fritidsområde 2015

Møtet er fastsatt til 17.04.15. og  kommer etter avholdelse av vårt årsmøte.