Referat fra årsmøte i Grøndalen hytteeierforening 2011

 

Dato for møtet:       Skjærtorsdag 21. april 2011 fra kl. 1700

Sted:                    A-plassen parkering i Grøndalen

Tilstede:               I alt 52 personer, inkl. styremedlemmer

 

Innkallingen til årsmøtet var kunngjort ved oppslag i hyttefeltene, ved oppslag på informasjonstavla ved bommen til Gravåsen og på hjemmesida: www.grondalen.info

 

Sak 1                         Velkommen

Leder Arve Bekk ønsket alle velkommen til årsmøtet i 2011. Han rettet en særskilt velkomst til de som møtte på årsmøte for første gang. Hytteeiere fra A og C-feltet hadde best representasjon på årsmøtet i år.

 

Det ble delt ut sakliste og liste for registrering av frammøtte.

  

Sak 2              Godkjenning av innkallingen

                        Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Leder orienterte om en endring til sak 10 som skulle lyde: ” Forslag fra

Rendalen kommune til nytt hyttefelt innenfor A og C feltet”.

 

Sak 3              Klopp over Ørsjøbekken v/ Ola Undset

                        Saken er en oppfølgingssak fra årsmøte i 2010. Undset fortalte at det er

kjørt fram materialer til Ørsjøbekken den 2/4-11.

Det blir dugnad med bygging av bru over Ørsjøbekken den 2/7-11.

De som har anledning til å delta på dugnaden møter ved T-krysset 

kl. 09.00 den 2/7-11 med friskt mot. Informasjon om dette blir lagt ut

på hjemmesida www.grondalen.info. Ta med sag, drill, hammer, jernspett,

mat og drikke. Undset sa at ved ferdigstillelse av denne brua åpner det seg

nye turmuligheter over Ørsjøvola hvor en bl.a. kan ta turen mot Sølenstua

og krysse Femundelva over den nye brua som er bygget der.

 

   Sak 4           Klopp over Storbekken på stien mot Jota fra  B-feltet/Gravåsen

                   v/ Ola Undset

                        Undset orienterte om at hytte- og setereiere i Jota har ønske om å

samarbeide med Grøndalen hytteeierforening for å få i stand bru/klopp

over Storbekken, ca. 1 km. øst for Jotsetera på stien mellom Gravåsen og

Jota. Vegar Bye har allerede kjørt ut materialer til ”bru-prosjektet”.

Til arbeidet trengs dugnadshjelp og hytteeierforeningen er forespurt om

å være med på et spleiselag og dekke ca. kr. 2000,- av utgiftene. En

dugnad ved Storbekken blir eventuelt berammet til en senere helg

sommeren 2011.  Nærmere info om dato kommer på www.grondalen.info    Vedtak:

Årsmøtet sluttet seg til forslaget om å delta i spleiselag og dugnad for å få i

stand klopp/bru over Storbekken sommeren 2011.

 

 

 

Sak 5              Gapahuk med bålplass ved T-krysset

                        Arve Bekk orienterte om saken og fortalte at det er innhentet pris,

- ca. kr. 30.000,- pr. stk gapahuk, inkludert frakt og oppsetting.

Gapahuken er i laftet tømmer og har plass til 15-20 personer. Styrets

forslag er å sette opp to gapahuker. Hytteeierforeningen vil ved oppsetting

av to gapahuker samtidig spare felleskostnader (kjøring) på kr. 6500,-.

Det er innhentet tillatelse fra grunneiere til å sette opp gapahuk med

bålplass ved T-krysset. Samlet vil utgiftene bli ca. kr. 60.000,- og dette

kan dekkes av hytteforeningens oppsparte midler. Grunneierne bidrar med

kr. 10.000,- som eventuelt kan benyttes til bålplass og sittebenker.

Grunneierne skal se konkret på plasseringen av gapahukene. 

Det kom forslag fra årsmøtet om at plasseringen måtte bli slik at det i

framtida, om ønskelig, kan plasseres ytterligere en gapahuk på stedet, slik

at det blir 3.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok at gapahuk- prosjektet skal realiseres med 2 gapahuker

sommeren 2011 slik det ble orientert om fra leder.

 

Sak 6              Økoniomi, fastsettelse av medlemskontingent

v/ kasserer Erik Martinsen

Kasserer Erik Martinsen la fram årsregnskap for 2010. Regnskapet ble utdelt på møtet. Regnskapet viser et overskudd i 2010 på kr. 34.146,87. Foreningen har pr. 31.12.2010 en bankbeholdning på kr. 164.973,82

Inntektene består av innkommet kontingent fra 171 hytteeiere med i alt

kr. 34.200,-, som er på tilsvarende nivå som i 2009. I tillegg har foreningen fått tilbakeført løypetilskudd på kr. 6.426,- og har hatt renteinntekter på kr.1.682,37. De største utgiftspostene er bilgodtgjørelse til leder, byggematerialer til klopper, trykningsutgifter ved innkreving av kontingent, utgifter til sosialt arrangement ved dugnad og kostnad ved domene til www.grondalen.info.

Revisor har revidert og godkjent regnskapet for 2010.

Styret foreslo at medlemskontingenten beholdes på kr. 200,- også i 2011.

Betalende medlemmer har i 2010 vært:

A-feltet:       77%

B-feltet:       71%

C-feltet:       78%  

Vedtak:

Medlemskontingenten fastesettes til kr. 200,- pr. hytte for 2011.

Alle hytteeiere gjør en innsats for å markedsføre foreningen og påvirke hyttenaboene til å delta i Grøndalen hytteeierforening.

 

Sak 7              Endring av løypenettet for år 2011 v/leder

Arve Bekk orienterte og sa at endringene i B-feltet er en forbedring, idet vi slipper å kjøre over en privat vei. At vi har fått ei kortere løype langs Grøna mot Gapahuken i B-feltet er positivt. Det har i vinter vært noen endringer i løypetraseen fra Gravåsen mot fjellet. Den vestre løypa mot Sandbu fra Gravåsen vil for 2012 bli foreslått lagt litt lenger opp i terrenget. 

For å unngå frosne vannledninger, vil det bli tatt opp at løypa ikke skal gå rett over vannledning/vannpost i C-feltet.

Forøvrig er årsmøtets oppfatning at løypenettet i Grøndalen begynner å bli bra.

 

Sak 8              Skilting av stier/løyper – samarbeid med Turforeningen i Rendalen

Et mulig samarbeid med Turforeningen i Rendalen om skilting av stier og løypetraseer er foreslått. Dette blir fulgt opp av styret i hytteeierforeningen.

Sak 9              Sølen landskapsvernområde vedtatt

                   Arve Bekk orienterte om at Sølen landskapsvernområde er vedtatt i

februar 2011. Leder orienterte om grensene for verneområdet og sa at hyttefeltene ligger utenfor verneområdet. Innafor verneområdet er det ikke lov å gjøre noen inngrep, men alminnelig ferdsel og bruk av området til turgåing og lignende hindres ikke av vernereglene.

Mer informasjon om vernebestemmelsene og verneområdet kan finnes på www.grondalen.info        

 

 Sak 10          Forslag fra Rendalen kommune til nye hyttefelt innafor A og

C-feltet

                   Dag Stenersen orienterte om og viste kart over områdene for de foreslåtte

nye hyttefeltene som skal reguleres i A og C- feltet. De nye hyttefeltene gir

plass til 50 hytter fordelt på de to feltene som ligger innerst i C- feltet og

først i A- feltet mot øst.

Det er grunneierne som har ansvar for å gjennomføre reguleringen og

deretter skal Rendalen kommune eventuelt godkjenne reguleringsforslaget.

                   I Grøndalen har vi nå 2 private grunneiere som til sammen eier 8 %, mens

                   Statskog eier resten.

 

                   I Grøndalen- området foreligger ingen reguleringsplan for de eksisterende

og bebygde hyttefeltene. Med hjemmel i bygningsloven er det f.t. innført et bygge- og delingsforbud i Grøndalen. Fra kommunens side er det signalisert at dette bygge- og delingsforbudet vil bli opphevet fra 30.06.11. Sammen med opphevelsen av forbudet vil det komme forslag til kommunale vedtak som gir begrensninger i størrelsen på hyttebygg i nåværende bebygde hyttefelt i Grøndalen. Forslaget kan bli at maks areal på hytte blir 100 kvadratmeter og maks areal på tilbygg/aneks 20 til 30 kvadratmeter. 

 

Reidar Hansen og andre tok til orde for at Grøndalen hytteeierforening må stille krav til Rendalen kommune om at allerede bebygde områder ikke må få de begrensninger i utvikling som har vært gjeldende til nå og som er signalisert ved opphevelse av bygge og delingsforbudet pr. 30.06.11. Hytteeierforeningen må kreve at det blir gitt tillatelser til å anlegge veier inn til hytter og at det ikke skal være tillatt med fortetning i de eksisterende og bebygde hyttefeltene.

 

Det er viktig at Statskog/grunneierne også kommer med forslag om reguleringsplan for nåværende hyttefelt i Grøndalen, slik at det på sikt blir ordnede forhold og kommunalt godkjent reguleringsplan for eksisterende hyttefelt.  Inntil en slik reguleringsplan foreligger, - det kan ta noe tid, må midlertidige ordninger ikke begrense utviklingen i eksisterende hyttefelt, jfr. avsnitt 2 og 3.

Vedtak:

1.      Styret i hytteeierforeningen krever et møte med Statsskog, ledelse på høyt nivå, og de andre grunneierne for å legge fram kravene som er beskrevet i foregående avsnitt, - herunder at det kommer reguleringsplan og at det ikke blir fortetning i hyttefeltene.

2.      Styret i hytteeierforeningen tar kontakt med Rendalen kommune for å øve press, slik at utvikling i eksisterende hyttefelt blir tillatt fram til reguleringsplaner er godkjent.

3.      Reidar Hansen og andre hytteeiere oppfordres til snarest å sende innspill og argumenter som styret raskt tar opp med Statsskog og med Rendalen kommune.

 

Sak 11           Saker fra årsmøte 2010

       11.1         Strøm i hytteområdet

                   Statsskog/grunneierne vil foreta undersøkelser m.h.t. interesse for strøm

til de nye planlagt hyttefeltene. Det er en fare for at strøm til hyttefeltene

vil bli så dyrt at det blir for få potensielle tomtekjøpere som er interessert i

kjøp av tomt til slike kostnader.

       11.2       Vannpost nederst i B-feltet

                   Arne Løkås i Grøndalen Fritidsområde har gitt beskjed om at det ikke

foreligger planer om ny vannpost nederst i B-feltet.

I vinter har mange vannposter frosset. Det må gis tilbakemelding til 

Grunneierne om at der vannposter fryser, må det gjøres utbedringer,

eventuelt kan flytting av vannposter være aktuelt. Vannposten som

 ligger ved veien nede i B-feltet har et problem fordi den ligger helt inn til

veien og er mer utsatt p.g.a trafikk /og tele.

Vedtak:

Styret følger opp saken.

       11.3       Kjøp av hyttetomt

                   Muligheten for kjøp av festet hyttetomt synes å ha bortfalt fordi det ikke

finnes reguleringsplan for området. Årsmøtet stilte spørsmål om hvilken

formell rett kommunen har til å si nei til kjøp av festet tomt, så lenge

verken grunneiere eller kommune ikke har ivaretatt arbeidet med      reguleringsplan for området.

Vedtak:

Styret følger opp saken.

 

            11.4    Klopp over nedre del av Ørsjøbekken 

                   Ved nedre del av Ørsjøbekken finnes det kun stokker over bekken.

                  Spørsmålet om det er interesse for å lage bru eller klopp i dette området

ble tatt opp.

Vedtak:

Årsmøtet ønsker at dette klargjøres/forberedes til neste årsmøte i 2012.

 

           11.5  Orientering om gapahuken ved Grøna i B-feltet

                   Bodil Nordhagen orienterte om gapahuken med bålplass ved Grøna i

B-feltet. Dette er et trivelig sted ved Grøna, i nærheten av der det i eldre

tider var dam og fløterkoie. Der er bru over Grøna mot Nøkkelåkjølen, lett

tilgjengelighet både fra Grøndalen hytteområde og fra Nøkkelåkjølen med

merket sti mellom de første hyttene i B-feltet. Her finnes hyttebok, oppslag

med Rendalssangen og om historien knyttet til tømmerdrift og fløting i

Grøna i tidligere tider. Verd et besøk!!!

 

Sak 12           Årsmøte i Grøndalen Utmarksområde 050411

                   Arve Bekk orienterte fra årsmøtet som bl.a. bevilget kr. 10.000,- til benker

                   og bålplass ved gapahukene som settes opp ved T-krysset sommeren

                   2011. Årsmøtet hadde også orientert om aktuelle planer for de to nye

hyttefeltene i A og C-feltet.

 

Sak 13           Bruk av nettstedet www.grondalen.info

                   Arve Bekk fortalte at hytteeierforeningen, under Arves deltagelse på møte i

Veidemannsprosjektet i Rendalen kommune, hadde fått ros for nettsida vår.

Viktig at alle bidrar med bilder og informasjon til nettsida og samtidig husker på å datere bidragene.

 

 

 

Sak 14           Valg av styre, revisorer og valgkomite

                   Valgkomiteens leder hadde forfall og Arve Bekk la fram saken rundt valget.

                  

Styret har i 2010 bestått av:

 

Leder Arve Bekk                                  C-feltet (velges hvert år)             Nestleder Dag Stenersen                      A-feltet (på valg 2011)

        Kasserer Erik Martinsen                         B-feltet (på valg 2012) NY

        Sekretær Bodil Nordhagen                     B-feltet (på valg 2011)

        Styremedl. Anne Lise Løchting Nordseth   C-feltet (på valg 2012) GJ.VALG

 

                   Valgkomite for 2010:

                   Odd Kartomten        (leder)

                   Ola Undset              (medlem)

                   Helge Øvergaard      (medlem) NY

 

                   Revisorer 2010:

Reidar Hansen (på valg hvert år) GJENVALG

Leif Kynsveen  (på valg hvert år) GJENVALG

 

Sekretær Bodil Nordhagen har innen fristen frasagt seg vervet som

sekretær.

Styremedlem Anne Lise Løchting Nordseth gikk bort høsten 2010 og nytt

styremedlem må erstatte henne.

 

Nytt styre for 2011

Leder Arve Bekk                                  C-feltet (velges hvert år)

Nestleder Dag Stenersen                       A-feltet (på valg 2013) GJ.VALG

Kasserer Erik Martinsen                         B-feltet (på valg 2012)

Sekretær Mona Halvorsen                      B-feltet (på valg 2013) NY

Styremedlem Stein Andersen                  C-feltet (på valg 2013) NY

 

AnneTøraasen Engebretsen (B-feltet) vil i en overgangsfase være

støttespiller for sekretær Mona Halvorsen, da Halvorsen har en

hånd/armskade som gjør at hun ikke har full førlighet i høyre hånd/arm

enda.

 

Valgkomité for 2011

Ola Undset              (leder)                   A-feltet        

Helge Øvergaard      (medlem)               B-feltet

Per Ivar Myren        (medlem) NY           C-feltet

 

Revisorer for 2011

Reidar Hansen         (på valg hvert år) GJENVALG

Leif Kynsveen                   (på valg hvert år) GJENVALG

 

Årsmøtet ga sin tilslutning til forslaget fra valgkomiteen og valgene ble slik

det framkommer over.

 

Valget ble avsluttet med at leder takket Åse Sagløkken og Bodil Nordhagen

for arbeidet de har gjort i styret gjennom flere år, h.h.v. som kasserer og

sekretær. Sagløkken gikk ut av styret på årsmøtet i 2010 og Bodil

Nordhagen går ut på årsmøtet 2011. Begge ble overrakt en flaske vin som

takk. 

 

 

Sak 15           Innkjøp til sosialt samvær etter dugnad 2. juli-11

                   Alle, både de som deltar i dugnad og andre hytteeiere, inviteres til sosialt

samvær med grilling ved T-krysset lørdag 2. juli -11, kl. 1800.

De enkelte tar sjøl med ønsket mat/drikke. Informasjon blir lagt ut på

www.grondalen.info 

 

Vedtak:

Årsmøtet ga sin tilslutning til at hytteeierforeningen kjøper inn og bekoster

noe drikkevarer til samlingen.

 

Sak 16           Avslutning

                   På styrets vegne takket leder Arve Bekk alle årsmøtedeltagerne for

frammøte.

 

 

Elverum, 08.05.11

          

Bodil Nordhagen

referent

e-mail: bodinord@online.no