REFERAT FRA ÅRSMØTE I GRØNDALEN HYTTEIERFORENING 2015

 

Sted; Gapahukene i C-feltet

Tidspunkt: Skjærtorsdag 02.04.15 kl. 17.00

Det møtte 44 medlemmer på årsmøtet, 11 fra A- 14 fra B og 19 fra C.

 

SAKSLISTE

1. Leder ønsker velkommen
Leder Arve Bekk ønsket de frammøtte velkommen

2. Godkjenning av innkallingen
Vedtak
Innkallingen enstemmig vedtatt.
3. Godkjenning av sakslisten
Vedtak
Sakslisten enstemmig vedtatt.
4. Valg av møteleder og sekretær
Vedtak
Arve Bekk ble enstemmig valgt til møteleder.
Reidar Hansen ble enstemmig valgt til sekretær.
5. Årsmelding fra styret
Vedtak
Styrets årsberetning enstemmig vedtatt.
6. Regnskap 2013
Vedtak
Regnskap 2014 enstemmig godkjent.
Merknad Det bør utbetales reisegodtgjørelse
7. Fastsettelse av medlemskontingent
Vedtak
Enstemmig vedtak om at kontingent på 200 kr. videreføres
8. Innkomne saker
a. Serviceavgift
Vedtak
Avventer tilsvar fra Grøndalen fritidsområde på vårt innspill (Se styrets årsberetning)
b. Årsmøtet i Grøndalen fritidsområde
Vedtak
Saken utgår da møtet først avholdes 17.04.15
c. Reguleringsplanarbeid
Styrets foreløpige innspill ble gjennomgått. I følge Statskog vil reguleringsplanforslag oversendes kommunen rett etter påske. Den videre prosess er at kommunen behandler forslaget med vedtak om å sende det ut til offentlig høring. I den offentlige høringen har alle hytteeiere rett til å komme med merknader/endringsforslag. Styret oppfordret til at anmerkninger som blir fremmet av den enkelte hytteeier ved den offentlige høringen også sendes styret. Dette for at styret får et best mulig grunnlag for en helhetlig uttalelse på vegne av hytteeierne
Det ble fremmet følgende forslag fra Tor Brøndbo:
1. Hytteforeningen vil begrense videre utbygging i Grøndalen til 50 hytter.
Begrunnelse: Konsekvenser med ytterligere økt slitasje i terrenget, spesielt på hovedstien fra Gravåsen til Sukkertoppen
2. Hytteforeningen vil ikke at det bygges hytter på oversiden av eksisterende hytter opp mot verneområde.
Vedtak forslag 1
Forslaget falt mot 6 stemmer som ble avgitt for forslaget
Vedtak forslag 2
falt mot 11 stemmer som ble avgitt for forslaget

d. Kommuneplanarbeidet «hyttefolket som ressurs»
Møtet var et kommunikasjonsmøte om forventninger og muligheter for økt koordinert samarbeid om felles interesser mellom hytteeiere, næringslivet og kommunen.
Konklusjonen var å innkalle til nytt møte onsdag i påskeuka for å drøfte muligheten for å opprette et hytteforum i kommunen
e. Hytteforum i Rendalen
01.04.15 ble det avholdt møte på Øyset hotell. De fremmøtte representaner fra hytteforeninger, enkeltstående hytter og kommunen var enige om å nedsette et interimsstyre. Styrt skal utarbeide formål og en handlingsplan, Det vil bli innkalt til stiftelsesmøte under grendefestivalen i juli. Fra Grøndalen er Reidar Hansen i interimsstyret.
f. Løypekjøring
Alle frammøtte var fornøyd med løypene i vinter inklusiv påsken. Gode løyper med «bremsetraseer» i vanskelige bakker. En honnør til løypekjører Arne Granberg.
g. Utvikling av våre hjemmesider
Vår «redaktør» Sigmund Heed ønsket en mer aktiv side med muligheter for deltakelse fra hytteeierne. Det ble drøftet ulike plattformer bla. facebook. Tor Brøndbo, som også har god kompetanse, hadde også synspunkter om ulike muligheter.
Vedtak
Sigmund Heed og Tor Brøndbo utarbeider et forslag til videreutvikling og fremmer dette overfor styr
9. Valg
Leder i valgkomiteen Tor Brøndbo la fram forslag om gjenvalg på leder, nestleder og sekretær. Som nytt styreremedlem foreslo valgkomiteen Kari Sommerseth Jakobsen. Videre fremmet valgkomiteen forslag om gjenvalg av revisorer. Valgkomiteen skal rulleres med en person hvert år. I år må det velges to da en av medlemmene har trukket seg. Valgkomiteen hadde ikke noe kandidater.


Valg av leder
Vedtak
Valgkomiteens forslag på Arve Bekk vedtatt ved akklamasjon.
Nestleder
Vedtak
Valgkomiteens forslag på Heikki Fjelldal vedtatt ved akklamasjon.
Sekretær
Valgkomiteens forslag på Reidar Hansen vedtatt ved akklamasjon.
Kasserer ikke på valg
Styremedlem
Vedtak
Valgkomiteens forslag på Kari Sommerseth Jakobsen vedtatt ved akklamasjon.

Valg av valgkomite
Omforent forslag på Tore Halbakken og Kristoffer Wiig.
Vedtak
Valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteen har følgende sammensetning:
Håkon Skrokbæk
Tore Halbakken
Kristoffer Wiig

Valg av 2 revisorer
Valgkomiteens forslag på Per Ivar Myhren og Ola Undset vedtatt ved akklamasjon.

 


DUGNAD 2015 BLIR 11-07-15.
FRAMMØTE VED GAPAHUKENE I A/C-FELTET KL- 10.00