REFERAT ÅRSMØTE GRØNDALEN HYTTEEIERFORENING 2013

1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid 28.03.2013 kl 17.00
Sted Gapahukene

1. Leder ønsket velkommen

2. Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen enstemmig godkjent

Valg av sekretær for årsmøtet
Leder fremmet forslag på Reidar Hansen
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt

3. Saker fra forrige årsmøte

a. Klopp Øvre Ørrsjøbekken
Ola Undseth redegjorde for at klopp som ble bygd i fjor fortsatt ligger på plass

b. Gapahuk ved Tobakktjernet
Leder redegjorde for at Fylkesmannen hadde gitt tillatelse til oppsett av omsøkt gapahuk. Videre var det innhentet tilbud fra tømrer i Rendalen om oppsett av gapahuk 2m bred og 1,8m dyp som kunne settes opp for kr. 30 000. Arbeidet kan utføres senvinteren 2014.
Før igangsetting skal det gjennomføres en befaring i sammen med grunneierne for å fastsette plassering.
Vedtak: Årsmøte vedtok enstemmig at det bygges gapahuk på Tobakkstjernet i henhold til innhentet tilbud.
c. Nytt hyttefelt F10 og arkeologisk undersøkelser sommeren 2012.
Vei til hytter
Arne Løkås redegjorde for at det blir utarbeidet reguleringsplan for et nytt hyttefelt eksisterende Grøndalen C mot Ørrsjøbekken. Usikker på hvilke standard det vil være på det nye feltet, men i reguleringsplanen vil det tas høyde for at standarden kan heves senere.
Det ble foretatt arkeologiske undersøkelser i Grøndalen sommeren 2012. e Undersøkelser på b- feltet vil bli fortatt på forsommeren d.å. Etter dette vil det bli utarbeidet reguleringsplan for alle eksisterende hyttefelt med bestemmelser for vegføring fram til den enkelte hytte,
I utarbeidelsen av reguleringsplanen vil grunneierne forholde seg til hytteeierforeningen, og ved henvendelser i forhold til reguleringsplanarbeidet ble det henstilt til at hytteeierne gikk gjennom foreningen med sine innspill
Vedtak: Årsmøtet tok redegjørelsen fra Arne Løkåas til orientering

d. Klopp i Nedre Ørrsjøbekken og eventuelt bruk av Kløftkoia
Leder redegjorde for tilbud fra Statskogom leie av koia på åremål under forutsetning av opprusting av hytta. Det ble også stilt forespørsel om hytteeierforeningen kunne overta vedlikehold av Sandbukoia. For begge steder ville Statskog holde ved.
Bygging av klopp i samme område er også et ønske som framkom på siste årsmøte.
Vedtak: Årsmøtet fattet enstemmig følgende vedtak
1. På bakgrunn av befaringen tas det opp til vurdering om det er ønskelig å overta Kløftkoia på åremål. Samtidig vurderes plassering av eventuell klopp over Ørrsjøbekken.
2. Hytteeierforeningen ønsker ikke å overta vedlikehold av Sandbukoia da man anser det som et allment tilbud for alle som ferdes i fjellet.
3. Årets dugnad fastsettes til 6. og 7. juli.

e. Løypenett
Vedtak: Årsmøtet mener det er generelt gode løyper, men ber styret følge opp nedenstående merknader.

- Ønske om å kjøre opp «plogløype» uten spor i bratte bakker
- Kjøre med litt større avstand mellom sporene i åpent terreng der det er parallellspor
- Vurdere omlegging av løype nederst i b-feltet for å unngå frost i vannledning
f. Kantklipping av veier
Leder informerte om at dette ble foretatt sist sommer. Årsaken til at det ble stygt noen steder var at det var for grove kjerr søm skulle ned. Det er lovt at dette skal følges opp slik at det blir hyppigere klipping.

4. Skilting av løypenett og stier om sommeren
Leder orienterte om at det har vært kontakt med turforeningen i Rendalen og Gjensidig- stiftelsen for å få til dette. Dette arbeidet vil videreføres av styret
Vedtak: Årsmøtet tar saken til orientering.

5, Frosne vannposter
Arne Løkås informerte om at det var gjort tiltak i 2012, men erkjente at dette ikke var tilstrekkelig for enkelte vannposter. På våren vil Arne Løkås og Torgeir Før foreta befaring og deretter foreta nødvendige tiltak for å unngå frosne ledninger i framtiden.
Vedtak; Årsmøte tart redegjørelsen til orientering

6. Årsmøte i Grøndalen Utmarksforening
Viser til redegjørelse fra Arne Løkås sak 3c

7. Økomi v, kasserer Erik Martinsen
Kasserer gjennomgikk regnskapet og revisors beretning
Vedtak: Årsmøtet godkjenner enstemmig regnskapet for 2012 og gir styret ansvarsfrihet.

8. Valg ved komiteens leder Helge Øvergård

Forslag fra valgkomiteen på de av styrets medlemmer som var på valg:

Leder Arve Beck gjenvalg
Nestleder Heiki Fjelldal
Sekretær Reidar Hansen ny

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig valgkomiteens forslag.

9. Valg av revisor
Det skal velges 2 revisorer
Forslag fra valgkomiteen
Ola Undset ny
Forslag fra Reidar Hansen
Per Ivar Myhren
Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig de foreslåtte kandidater.

10 Rullering av valgkomiteen
Vedtak: Per Ivar Myhren, Tor Brøndbo, Trym Edvardsen.

11 Avslutning
Følgende innspill følges opp av styret
- Avfallskonteinere er full. Det bør vurderes flytting bort fra hovedvei, og det bør være 2 konteinere.

 

 

2.jpg
3.jpg
4.jpg