Referat ÅRSMØTE I GRØNDALEN HYTTEEIERFORENING 2008

 

Dato for møtet: Skjærtorsdag 20. Mars 2008 fra kl. 1700

Sted: A-plassen parkering i Grøndalen

Tilstede: I alt 50 personer, inkl. styremedlemmerInnkallingen til årsmøtet var kunngjort ved oppslag i hyttefeltene, ved oppslag på informasjonstavla ved bommen til Gravåsen og på hjemmesida: www.grondalen.info


Sak 1 Velkommen
Leder Arve Bekk ønsket alle velkommen til årsmøtet i 2008. Han uttrykte tilfredshet med at frammøtet synes å ligge på tilsvarende nivå som i 2007 og at det er interesse fra medlemmenes side.

Sak 2 Godkjenning av innkallingen
Det framkom ingen merknader til innkallingen.

Sak 3 Saker fra forrige årsmøte
3.1 Løyper og løypetraseer
Arve Bekk redegjorde for at ”Løype-Øst” - traseen fra Grøna i B-feltet opp mot
Gravåsen, er ferdigstilt med opparbeidet bredde opp mot 4-5 meter med
mulighet for 2 spor. Det blir kun en løype fra Gravåsen mot Sandbu, og denne følger i hovedsak den vestre og minst bratte traseen. Videre informerte Bekk om at det er skjedd noen endringer siden i fjor ved at oppkjøring av løyper videre fra Sandbu og opp mot fjellet ikke blir gjort. Dette fordi oppkjøring av løyper innover fjellet kommer i konflikt med reguleringene for Sølen landskapsvernområde som setter begrensninger for bruk av motoriserte kjøretøy.Løyper og løypetraseer er en viktig sak som hytteeierne er engasjert i, noe som framkom i diskusjonene. Rundløypa i Rauvola ble oppfattet som bra og likeså løypetraseene fra Holla langs Grøna og oppover gjennom B-feltet med tilknytning til A-feltet forbi Gravåsen mot Sandbu. Derimot uttrykte flere av medlemmene stor misnøye med at Grøndalen Fritidsområde nå igjen gjør endringer i tidligere avtaler om løypetraseer ved at de ikke lenger kjører opp løype til Sukkertoppen som gir mulighet for å komme til fjells på ski. Det oppfattes som viktig at hytteområdet har muligheter for tilgang til fjellet ved oppkjørt løype. Det ble påpekt at endringene gjøres før landskapsvernområdet er vedtatt og uten at hytteeierne er blitt varslet eller hatt mulighet til å uttale seg. Det kom signaler om at innkreving av kontingent for løypekjøring må sendes ut tidligere enn tilfellet har vært i år. Ønske om og behov for merking av løypetraseer ved stikker ble også framført.Årsmøtet ga styret i Grøndalen Hytteeierforening i oppdrag å sende en skriftlig henvendelse til Grøndalen Fritidsområde, hvor hytteeierforeningen krever oppkjørt løype til Sukkertoppen, videre langs Halvorsbekken tilbake til Sandbu.


3.2 Tilbud om kjøp av hyttetomter
Saken vedrørende kjøp av festetomter har nå ligget i ro i påvente av at kravet om at Rendalen kommune må behandle/vedta reguleringsplan for området skal bli oppfylt.
Hytteeierforeningen forutsetter at Rendalen kommune gir signal til Grøndalen Fritidsområde om og når arbeidet med reguleringsplanen skjer, og at Grøndalen Fritidsområde sikrer at hytteeierne blir varslet om igangsetting og resultater m.h.t. reguleringen.


3.3 Paviljong
Tidligere plan om oppsetting av paviljong ved plassen i A-feltet, jfr. sak under
eventuelt på årsmøtet 2007, er blitt forsinket/forskjøvet.
Leder Arve Bekk tar opp saken i møte den 3/4-2008 og styret følger opp
framdriften.

3.4 Elektrisk bomming av veg
Leder Arve Bekk redegjorde for saken og for sin kontakt bl.a. med Arne Løkås i Grøndalen fritidsområde. Her er klargjort at elektronisk løsning med bom som betjenes ved nøkkelkort, ikke kan gjennomføres på vegen inn til Gravåsen. Begrunnelsen er at mobildekningen i området er så usikker og varierende, slik at det ikke vil være forsvarlig (brann ambulanse) med elektronisk løsning. Hytteeierne i B-felltet kan eventuelt sjøl stå for og utrede mulighetene for bomming av vegen inn til B-feltet.

Sak 4 Regnskap og årsberetning
Kasserer Åse Sagløkken delte ut årsregnskap for 2007 til årsmøtedeltagerne.
Antallet hytteeiere som har innbetalt medlemskontingent har økt fra 2006 og utgjør i 2007 169. Dette tilsvarer 73% av hytteeierne og er en økning fra 67 % i 2006, noe som oppfattes som bra . Kontingentinntektene er på kr. 33.800,-. Med renteinntekter på kr. 1663,31 har foreningen hatt samlede inntekter på kr.35.463,31. Utgiftene er samlet på kr.4.474,50 og består av trykking av giroer, kontorrekvisita, kilometergodtgjøring til leder og utgifter til hjemmesida www.grondalen.info.
Overskuddet i 2007 er på kr.30.988,81.
Foreningen har pr. mars 2008 innestående på bank kr.86.749,99.

Sak 5 Revisors beretning – godkjenning av årsregnskapet 2007
Revisor Reidar Hansen redegjorde for at han, sammen med Leif Kynsveen,
hadde revidert regnskapet. Regnskapet var funnet i orden og utarbeidet slik god
regnskapsskikk krever. Revisor anbefalte at ansvarsfrihet for styret.
Regnskapet ble godkjent.

Sak 6 Kontingent – forslag til bruk av oppsamlede kontingentinnkomster
6.1 Fastsetting av kontingent

Årsmøtet fastsatte kontingenten til kr. 200,- pr år pr. hytte.

6.2 Bruk av oppsparte kontingentinnkomster/ideer
Som nevnt under sak 4 har foreningen 86.749,99 på bankkonto. Dette er midler
som bør brukes til tiltak/aktiviteter som kommer alle hyttefelter og medlemmer
tilgode.
Medlemmene oppfordres til å komme med forslag og ideer. Disse kan legges inn
på hjemmesida og/eller sendes styret i Grøndalen hytteeierforening.Sak 7 Landskapsvernområdet
Arne Løkås, som skulle orientere om saken, var ikke tilstede og saken ble derfor ikke behandlet som planlagt. Arve Bekk møter på årsmøtet i Grøndalen fritidsområde den 3/4-08 og vil der be om konkret informasjon saken, hvor langt behandlingen har kommet og om hvor og hvordan dette vil berøre hytteeierne og hytteområdet.
Det ble ytret ønske om at all informasjon vedrørende landskapsvernområdet legges inn på www.grondalen.info, eventuelt med linker til andre internettadresser.Sak 8 Vinter-og sommeraktiviteter, løyper, stier, klopper, merking, hva blir lov?
Innkommet sak fra hytteeierne Undset /Otnes ble tatt opp. Hytteeierne har
forslag til ei tur-rute fra området ved nedre Ørsjøtjernet og nordover på østsida
av Ørsjøbekken og opp mot Knappen. For å lage dette til en fin rund-tur er det
behov for å krysse Ørsjøbekken, og de ønsker å få lagt klopper/bru og å merke
stien. Tilsvarende kan det være ønskelig å få lagt klopper på sti fra Jota mot
fjellet. Andre hadde ideer om oppsetting av gapahuker. Det ble informert om at
ei tidligere bru over Ørsjøbekken var tatt av flom.
Et annet spørsmål som ble reist var om det var et krav om at grunneierne måtte
godkjenne eventuell oppsetting av gapahuk. Det ble ytret behov for å merke
bestående stier til Sølen med ny maling. Under årsmøtet ble det stilt spørsmål
om det kunne etableres en dugnadsgjeng som kunne gå sammen om å løse
praktiske oppgaver som nevnt over.

Vedtak:
Arve Bekk tar saken opp med Grøndalen fritidsområde og undersøker om ideene
kan settes ut i livet og eventuelt hvilke godkjenninger som kreves.
Det ble besluttet at det at det bestemmes ei fast helg (som er kjent for alle i god
tid) som kan benyttes til dugnadsarbeid. Denne helga blir første helga i juli,
som i år er 5/7-o8.
Det må sendes ut informasjon om hvorvidt det blir dugnad, hva, hvor og
hvordan.
Slik informasjon kan legges ut på www.grondalen.info i tillegg til oppslag på
informasjonstavla.

Sak 9 Invitasjon fra Rendalen kommune om møte med hytteeiere den 18/3-08
Ingen fra styret hadde vært til stede, men en av hytteeierne fortalte fra møtet.

Sak 10 Digitalt bakkenett v/Arve Bekk
DIGITALE BAKKESIGNALER FRA 31/1-09 FOR HEDMARK OG OPPLAND.
De nye signalene er i UHF frekvensbåndet, dvs. den antennen som tar inn TV2
og TVn kan brukes dersom signalet er sterkt nok. For Grøndalen er signalene
gode nok øverst i felt A og C(testet av formannen nå i påsken). For felt B er det
nok mer usikkert med signalene(ligger lavere i terrenget) Her må det gjøres
tester! Er det noen som ser TV2 i B-feltet?. Der signalene ikke er gode nok, må
parabolantenne bli løsningen, enten Canal Digital eller Viasat. Pass på at
utstyret som kjøpes går på 12volt (solstrøm), dette er miljøvennlig og en slipper
støy fra aggregat! Formannen kan møte opp på dugnadshelga 5/7-08 for å
hjelpe til, forklare, ytterlige utover denne redegjørelsen. Hvordan UHF antenner
ser ut kan en finne ut ved å besøke en radio/TV forretning der du bor, eller
Sentralverkstedet i Elverum der formannen jobber.

Sak 11 Eget nettsted – www.grondalen.info
I tråd med det som ble besluttet på årsmøtet i 2007, har Grøndalen
hytteeierforening opprettet sitt eget nettsted med følgende adresse:
www.grondalen.info.
For å kunne utvikle nettstedet og gjøre det interessant og oppdatert med nyhets- stoff er det viktig at flere bidrar. Sigmund Heed sa seg villig til, og ble
valgt til å være web-ansvarlig for foreningens hjemmeside. Heed har følgende mobilnummer:90825123 og hans e-mail-adresse er: sigmund.heed@apressen.no

Sak 12 Årsmøte i Grøndalen fritdsområde den 3/4- 2008
Leder Arve bekk møter på årsmøtet. Han tar opp følgende saker:
- Løyper og løypetraseer, jfr. sak 3.1
- Landskapsvernområdet
- Merking av stier, broer og klopper m.v.
- Pavioljong – framdrift
-
Sak 13 Private veier – brøyting m.v.
Det er flere hytteeiere som har opparbeidet private veger inn til sine hytter, og
det har ikke vært praktisert strenge regler for opparbeiding av slike veier.
Nå vil det ikke bli gitt tillatelse til nye private veier før kommunens
reguleringsplan for området er ferdigstilt/vedtatt.

For de som allerede har privat veg og ønsker brøyting av veien, er det et krav at
Vegen er minimum 3 meter bred, at veien er uten stein og at det er satt opp
merkestikker.

Sak 14 Valgkomiteens arbeid – valg
Valgkomiteen har bestått av Bjørn Øiseth (C), Mård Stenersen (A) og Leif
Kynsveen (B).
Leder av valgkomiteen, Bjørn Øiseth, orienterte om komiteens arbeid og la fram
valgkomiteens forslag til

Nytt styre:

- Formann Arve Bekk C-feltet (leder velges hvert år)
- Nestformann Dag Stenersen A-feltet (gjenvalg for 2 år)
- Sekretær Bodil Nordhagen B-feltet (gjenvalg for 2 år)
- Kasserer Åse Sagløkken B-feltet (på valg i 2009)
- Styremedlem Marit Knutsen A-feltet (på valg i 2009)Revisorer:

- Reidar Hansen gjenvalg (på valg hvert år)
- Leif Kynsveen gjenvalg (på valg hvert år)

Valgkomite for 2009: - Mård Stenersen (formann)
- Leif Kynsveen (medlem)
- Odd Kartomten (3. medlem) velges for 3 år av årsmøtetÅrsmøtet ga sin tilslutning til valgkomiteens forslag og valgene ble slik det framgår over. Arve Bekk takket alle for frammøte og engasjementet.Referent: Bodil Nordhagen (300308)
e-mail: bodinord@online.no