Referat fra årsmøte i Grøndalen hytteeierforening 2010

 

Dato for møtet:       Skjærtorsdag 1. april 2010 fra kl. 1700

Sted:                    A-plassen parkering i Grøndalen

Tilstede:               I alt 45 personer, inkl. styremedlemmer

 

Innkallingen til årsmøtet var kunngjort ved oppslag i hyttefeltene, ved oppslag på informasjonstavla ved bommen til Gravåsen og på hjemmesida: www.grondalen.info

 

Sak 1                         Velkommen

Leder Arve Bekk ønsket alle hjertelig velkommen til årsmøtet i 2010.

Etter mange dager med gråvær og nedbør kunne vi glede oss over å se sola og blå himmel. Deltagerne på årsmøtet besto av medlemmer som har deltatt i flere år og av medlemmer som var til stede for første gang.

 

Det ble delt ut sakliste og liste for registrering av de frammøtte.

  

Sak 2              Godkjenning av innkallingen

                        Innkallingen til møtet ble godkjent.

 

Sak 3              Saker fra forrige årsmøte

       3.1           Klopper/bruer over Halvorsbekken og Tobakksbekken     

         Leder ga ordet til Ola Undseth som orienterte om arbeidet. Han fortalte om

”dugnaden” den 4/7-09 hvor flere av hytteeierne deltok på en hyggelig og

fin tur med befaring for å planlegge/avklare hvor klopper/bruer kan legges.

På sensommeren 2009 ble det oppdaget at det allerede var bygget ei bru

over Ørsjøbekken i nærheten av Øvre Ørsjøtjernet. Hvem som har utført

dette arbeidet er ukjent.

Høsten 2009 er det jobbet videre for å klargjøre hvor og hvordan bruer

/klopper kan lages. Styret har deretter besluttet at det skal legges bru over

Halvorsbekken og Tobakksbekken. Materialer er anskaffet og ligger nå på parkeringsplassen i C-feltet der løyper og sti til Ørsjøbekken /Ørsjøtjernet går fra (T-krysset). Arne Granberg, som kjører skiløyper i Grøndalen, skal frakte materialene fram til bekkene mens det enda er snø i området.

Bygging av bruene skjer som dugnad første lørdag i juli, 3/7-2010.

Undseth avsluttet med å si at dette er første skritt for å utvide og gjøre dette fine turområdet mer tilgjengelig.

Etter Undseth’s orientering kom det et ønske og spørsmål om å få lagt ei bru over Ørsjøbekken lenger nede. Her ble konklusjonen at bruene over Halvorsbekken og Tobakksbekken ferdigstilles sommeren 2010. Eventuell bru over Ørsjøbekken lenger sør kan vurderes neste sommer.

        

       3.2           Elektrisk strøm i hytteområdet 

                        Arve Bekk orienterte om oppfølgingen som er gjort i saken, bl.a. kontakt

                   med Arne Løkås, som har konkludert med at elektrisk strøm er uaktuelt på

grunn av høye kostnader. Grøndalen har spredt hyttebebyggelse, 230 hytter.

Da mulighetene for elektrisk strøm ble kartlagt og vurdert i 1985, var utgiftene beregnet til 9 mill. kroner. Utgiftene pr. hytte var da beregnet til ca. kr. 18000,- til kr. 50.000,- (billigst for de nederste hyttene og dyrest for de som ligger lenger oppe i hyttefeltet). Interessen blant hytteeierne den gang var så lav at elektrisk strøm i hytteområdet var uaktuelt.

Eventuelle kostnader nå vil være adskillig høyere.

På bakgrunn av den informasjon som foreligger, sa Bekk at styret mener

det er uaktuelt nå å starte en ny prosess med å kartlegge interesse og

kostnader i forbindelse framføring av elektrisk strøm.  Foreliggende

signaler om planer om fortetting med flere hytter i hytteområdet,

- jfr. sak 7, kan senere gjøre saken aktuell igjen.

Under årsmøtet kom det også fram synspunkt på at det er hytteeiere som

ikke ønsker elektrisk strøm.

 

3.3      Bålplass/benker for årsmøtet

            Jfr. sak 3.5 på årsmøtet 2009. Arve Bekk informerte om at Grøndalen

Utmarksforening ikke er uinteressert i at det etableres en bålplass med

benker, eventuelt gapahuk ved parkeringsplassen i C-feltet (T-krysset).

Her finnes en vannpost i nærheten og Grøndalen Utmarksforening har sagt

seg villige til å bidra med materialer til benker og gapahuk.

Årsmøtet støtter planene, som neppe kan realiseres før sommeren 2011.

 

         3.4      Løypetraseer og kjøring av disse, - ny avtale for år 2010

Leder informerte om at utgiftene til løypekjøring i 2009 i henhold til avtalen

som da var gjeldende og basert på beregninger og grunnlag som var

utarbeidet av Reidar           Hansen, var blitt svært store. Dette har bl.a.

sammenheng med at det var oppkjørt løyper flere ganger/brukt flere timer

og i lengre perioder var kjørt med sporsetting. I tillegg til den frivillige

løypeavgiften, kr. 34300,-, som er gått direkte til Grøndalen

Utmarksforening, har styret brukt ca. kr.19.000,- av hytteeierforeningens penger for å dekke utgiftene for 2009.

På bakgrunn av dette har styret derfor inngått ei ny og endret løypeavtale for 2010. Avtalen ligger på www.grondalen.info        og er hengt opp ved kiosken og vannposter. I den nye avtalen inngår at styret skal ha månedlige tilbakemeldinger om medgåtte timer for løypekjøring.

 

Reidar Hansen ba om ordet og stilte spørsmål ved den fakturaen hytteeierforeningen har mottatt, da han mente at fakturaen og utgiftene knyttet til løypekjøringen vinteren 2009, ikke bygde på grunnlaget for avtalen som var inngått. Hansen mente det var feil av styret å betale ekstrautgiftene som fakturaen for løypekjøring innebar.

 

Ny og endret løypeavtale for 2010

Når det gjelder løypenettet i avtalen for 2010 uttalte Reidar Hansen at løypenettet har fått dårligere kvalitet og er redusert:

 

·       Løyper på fjellet er blitt redusert til fordel for ei rundløype i C-feltet. B-feltet hadde i løypeavtalen for 2009 prioritert løype i fjellet mot å redusere løypenettet nede i B-feltet.

·       Vestre løype fra Gravåsen til Sukkertoppen er fjernet, slik at det i år går kun ei løype fra Gravåsen mot Sandbu,- i det bratteste terrenget. Kun ei løype fra Gravåsen innebærer at det blir for stor trafikk,- folk må gå i kø, fra Gravåsen til Sandbu/Sukkertoppen. I tillegg er den vestre løypa, som er kuttet ut for 2010, av bedre kvalitet med tanke på eldre og barn, fordi terrenget er mindre bratt enn den løypa som er kjørt i 2010.

·       Når det gjelder første kulepunkt over, om rundløype i C-feltet, ble det av andre møtedeltagere fremhevet at det i 2010 ikke er kjørt noen rundløype i C-feltet. Det framkom at løypekartet viser feil her og dette vil bli rettet for år 2011.

 

Følgende krav/ønsker for løypetraseer i 2011 framkom:

·         Det må tilstrebes lik tilgjengelighet til løypenett for alle hyttefeltene og at ”godene” som løypenettet representerer skal fordeles på alle

·         Løypa splittes ved Gravåsen, slik at det blir en spredning av trafikken fra Gravåsen. Det betyr 2 løyper fra Gravåsen ved at det fortsatt etableres en vestre løype til Sukkertoppen i tillegg til

den løypa som følger den østre og bratteste traseen mot Sandbu.

·        Det må være to løyper, en for å gå oppover og en for å kjøre nedover, slik at det er mulig å møtes i løypetraseene

·         Løype i fjellet må reetableres og kjøres

·         Løypa innerst i B-feltet krysser en ”privat” veg midt i ei bratt utforkjøring. Her er det nødvendig med omlegging av løypa 

 

4          Forslag fra styret angående betaling til kjøring av skiløyper

                   Styret fremmet forslag om å arbeide for at serviceavgiften kan økes, slik at

kostnader knyttet til løyper og løypekjøring innlemmes i den årlige

serviceavgiften.

Alternativt foreslag fra styret er at den frivillige løypeavgiften økes til

kr. 350,- pr. hytte. En økning fra kr. 200,- til kr. 350,- pr. år for

løypekjøring er nødvendig ut fra beregninger som er gjort med bakgrunn

i faktura for 2009 og innkommet frivillig løypeavgift.

Arve Bekk refererte 2 brev, h.h.v. fra C-47 og fra Ø. Andersen i hyttefelt

B, med innsigelse/protest mot at løypeavgift legges inn i serviceavgiften.

Videre refererte leder en muntlig tilbakemelding fra hytteeier Halbakken,

som er enig i at løypeavgiften legges inn i serviceavgiften.

 

Under diskusjonen ble det stilt spørsmål ved om det juridisk er anledning til

å legge utgifter til løypekjøring inn i serviceavgiften.

For å belyse dette, referert Arve Bekk fra informasjonsskriv datert

31.10.06 fra Grøndalen Fritidsområde vedrørende vedtak om å innføre

serviceavgift. Iflg. skrivet skal ”denne dekke kostnader til vedlikehold

og drift av vannposter samt eventuelle andre oppgaver som kan defineres

som service for hytteområdet”. Bekk ga uttrykk for at løypetraseer og

oppkjøring av løyper vurderes å være et gode for hele området.

Vedtak:

Med stort flertall vedtok Årsmøtet 2010 at det arbeides for at løypeavgift legges inn i serviceavgiften. Kun 4 frammøtte stemte mot.

 

         5          Økonomi, fastsettelse av medlemskontingent v/kasserer

            5.1      Regnskap 2009

                   Regnskap for 2009 ble delt ut og kasserer Åse Sagløkken gikk i gjennom

regnskapet. Regnskapet vedlegges referatet.

170,- 74% - av hytteeiere har betalt medlemskontingent. I tillegg er det

kommet 3 innbetalinger etter at regnskapet ble avsluttet. Kasserer sa seg

fornøyd med at en såpass stor andel  av hytteeierne betaler kontingent.

Samlede inntekter i 2009 er kr. 36.694,20 og består av medlems-kontingent kr. 34000,- og renteinntekter, kr. 2.694,20.

Utgifter i 2009 har vært

Årsavgift til domene www.grondalen.info           kr.   829,-

Giroer – Elverum Trykk                                  ”   2.150,-

Løypetilskudd.Grøndalen utmarksforening          ”  19.388,-

 

Samlet overskudd i 2009 er på kr. 14.327,20. At overskuddet er lavere enn i 2008 har sammenheng med ekstra utgifter knyttet til løyper/løypekjøring.

Foreningen har pr. 31.12.09 en beholdning i bank på kr. 130.826,95.

Regnskapet er revidert og funnet i orden av foreningens revisorer,

Leif Kynsveen og Reidar Hansen.

 

Regnskapet ble godkjent uten innvendinger.

 

Hva skal bankbeholdningen brukes til?

Følgende ideer framkom:

1.      Klopper/bruer

2.      Gapahuk

3.      Skilting med merking av avstander

4.      Juridisk bistand- se sak 7

 

5.2      Fastsetting av medlemskontingent

                   Åsmøtet vedtok at kontingenten også for 2010 settes til kr. 200,- pr hytte.

 

         6          Nettsted www.grondalen.info – blir dette brukt bra nok?

                   Arve Bekk hilste årsmøtet fra vår web- redaktør Sigmund Heed, som ikke              hadde anledning til å møte.

                   Medlemmene oppfordres til å bruke nettstedet mer aktivt.  Det ble vist

til årsmøtet i 2008 hvor det var et ønske om at hytteeiere sender bilder og

aktuell informasjon som Heed kan legge ut på hjemmesida.

 

         7          Årsmøte i Grøndalen Utmarksforening BA 24. mars 2010

                   Arve Bekk har vært tilstede på årsmøte i GU den 24.03.10 og orienterte

fra møtet:

 

Nye vannposter 

Saken er tatt opp med grunneierne og det er nå lovet at vannposter,

som fra tidligere er planlagt nede i B-feltet, skal komme på plass.

 

Reguleringsplan for hytteområdet

Hytteområdet mangler reguleringsplan. Dette innebærer at det

eksempelvis ikke kan lages nye veger i hytteområdet før en reguleringsplan

er vedtatt. Kostnadene knyttet til reguleringsplan for område vil komme på

ca. kr.600.000,-. Dette er utgifter som Rendalen kommune ikke vil dekke.

Utfordringene knyttet til regulering av området kan få en løsning ved at

Grøndalen Utmarksforening BA nå arbeider med planer om å få til en

fortetting av hytteområdet i Grøndalen. De tenker en mulighet for å kunne legge ut for salg og /eller utleie ca. 100 nye hyttetomter. Disse vil eventuelt komme på større ledige områder i ytterkant av nåværende hyttebebyggelse. Utmarksforeningen vil kartlegge interessen for hyttetomter, - høystandard med mulighet for elektrisk strøm bl.a. og for lavstandard tilsvarende det som finnes i Grøndalen i dag. I forbindelse med dette reguleringsarbeidet vil alle eksisterende hytter få et forslag om veg.

Prosessen vil ta tid og vil neppe skje før i 2012.

 

                   På bakgrunn av orienteringen kom det under årsmøte flere

synspunkter og kommentarer :

 

·         Vil en fortetting i hytteområdet med høystandard kunne innebære at verdien av både gamle og nye hyttetomter bli høyere ? Hvilke konsekvenser kan dette få for nåværende leietomter?

·         Styret bør undersøke med jurist om det er et krav for innløsing av leietomter at det foreligger godkjent reguleringsplan

·         Styret kan bruke noe av hytteeierforeningens midler for å konsultere advokat i spørsmål om innløsing av tomter og regulering

·         Styret i Grøndalen hytteeierforening må ha tett oppfølging av arbeidet og be om at informasjon blir gitt kontinuerlig 

·         All informasjon om prosessen vedrørende fortetting av hytteområdet legges raskt ut på www.grondalen.info

·         Styret signaliserer snarest til styret i Grøndalen Utmarksforening BA at Grøndalen hytteeierforening krever å være høringsinnstans

 

Forhøyet bomavgift på vinteren

Styret i Grøndalen Utmarksforening BA hadde under møtet den 24.03.10  forslag om å forhøye prisen for enkeltbilletter til bom - avgift, slik at dette kunne bidra til å styrke økonomien til oppkjøring av løyper/løypenettet.

Årsmøtet i Grøndalen hytteeierforening støtter dette forslaget.

 

8          Valg v/valgkomiteens leder Leif Kynsveen

         Styret har i 2009 bestått av:

Leder Arve Bekk                                            C-feltet (velges hvert år

        Nestleder Dag Stenersen                                 A-feltet (på valg 2011)

         Kasserer Åse Sagløkken                                  B-feltet (på valg 2010)

        Sekretær Bodil Nordhagen                               B-feltet (på valg 2011)

        Styremedlem          Anne Lise Løchting Nordseth          C-feltet (på valg 2010)

 

Revisorer for 2009:

Reidar Hansen         gjenvalg (på valg hvert år)

Leif Kynsveen          gjenvalg (på valg hvert år)

 

                   Valgkomite for 2009:

                   Leif Kynsveen    (leder)

                   Odd Kartomten  (medlem)

                   Ola Undset         (medlem)

 

                   Åse Sagløkken har innen fristen frasagt seg vervet som kasserer.

 

                   Nytt styre for 2010:

Leder Arve Bekk                                  C-feltet (velges hvert år)             Nestleder Dag Stenersen                      A-feltet (på valg 2011)

        Kasserer Erik Martinsen                         B-feltet (på valg 2012) NY

        Sekretær Bodil Nordhagen                     B-feltet (på valg 2011)

        Styremedl. Anne Lise Løchting Nordseth   C-feltet (på valg 2012) GJ.VALG

 

                   Valgkomite for 2010:

                   Odd Kartomten        (leder)

                   Ola Undset              (medlem)

                   Helge Øvergaard      (medlem) NY

 

                   Revisorer 2010:

Reidar Hansen (på valg hvert år) GJENVALG

Leif Kynsveen  (på valg hvert år) GJENVALG

 

Årsmøtet ga sin tilslutning til valgkomiteens  forslag og valgene ble slik de

framkommer over.

                  

 

                   Arve Bekk takket Åse Sagløkken for den jobben hun har gjort som

                   kasserer fra 2005.

 

         9          Eventuelt

            9.1      Betalt veiavgift –dokumentasjon

                   Dokumentasjon for betalt veiavgift skjer ved at det plasseres en lapp med

                   hyttenummer synlig på innsiden av frontruta i de enkelte kjøretøy. Dette

gjelder hytteeier, familiemedlemmer og venner som er på besøk.

 

         9.2      Mangler/behov for utbedring av vannposter

                   Under årsmøtet ble det kjent at det er mangler/skader på noen

                   vannposter. Styret informerer Grøndalen Utmarksforening og ber om

                   utbedring/reparasjon:

·         Første vannpost i B-feltet        - Dårlig trykk og grus/sand i vannet

·         En vannpost i A                     - Ødelagt

·         En vannpost i C                     - Frosset      

 

9.3      Diverse informasjon    

·        Hole, som brøyter vegene i Grøndalen, har bedt om at hytteeierne parkerer slik at det er nok plass og mulighet for snøbryter for å kunne utføre brøyting.

·        Unngå å krysse ”snøbroer” over bekkker/elver da dette er svært uttrygt på denne tiden av året

 

                   

Bodil Nordhagen/sekretær  (090410)

e-mail: bodinord@online.no