REFERAT FRA ÅRSMØTE I GRØNDALEN HYTTEIERFORENING 2017

 

Sted; Gapahukene i C-feltet

Tidspunkt: Skjærtorsdag 13.04.17 kl. 17.00

Det møtte 30 medlemmer på årsmøtet.

 

SAKSLISTE

1. Leder ønsker velkommen

Leder Arve Bekk ønsket de frammøtte velkommen

2. Godkjenning av innkallingen

Vedtak

Innkallingen enstemmig vedtatt

3. Godkjenning av sakslisten

Vedtak

Sakslisten enstemmig vedtatt med følgende to tilleggssaker under punkt 8: Innkomne saker

f. Oppsetting av doer ved gapahuker

g. Oppsetting av gapahuk ved Grønntjern

4. Valg av møteleder og sekretær

Vedtak

Arve Bekk ble enstemmig valgt til møteleder.

Reidar Hansen ble enstemmig valgt til sekretær.

5. Årsmelding fra styret

Vedtak

Styrets årsberetning for 2016 enstemmig vedtatt.

6. Regnskap 2013

Vedtak

Regnskap 2016 enstemmig godkjent.

7. Fastsettelse av medlemskontingent

Vedtak

Enstemmig vedtak om at kontingent på 200 kr. videreføres

8. Innkomne saker

a. Serviceavgift

Vedtak

Enstemmig vedtak om å beholde en fast serviceavgift. I år med lave kostnader avsettes det overskytende for å dekke økte kostnader de kommende år.

b. Hytteform Rendalen kommune

Vedtak

Årsmøtet tar til orientering at forumet er lagt på is på grunn av manglende respons fra kommunen.

c. Løypekjøring

Vedtak

Årsmøtet er tilfreds med vinterens løypekjøring. Nok en godt gjennomført sesong av løypekjører Arne Granberg.

d. Skilting av stier og løyper

Vedtak

Enstemmig vedtak om å kjøpe inn skilt for inntil 20 000 kr. Skiltene blir i samme profil som styret i verneområdet har vedtatt.

 

 

e. Dugnad sommeren 2017

Vedtak

Felles dugnad blir lørdag 15. juli med oppmøte ved gapahukene i T-krysset kl. 10.00. Aktuelle oppaver er oppsetting av skilter, bygging av ny klopp for endret løypetrase, samt rydding av eksisterende løypetraseer.

f. Oppsetting av doer ved gapahuker

Vedtak

Enstemmig vedtak om at det ikke etableres doer ved gapahuker. Begrunnelsen er at det medfører investeringer og praktiske problemer med drift.

g. Oppsetting av gapahuker ved Grønntjern

Vedtak

Enstemmig vedtak om at det bevilges inntil 20 000 kr. til innkjøp og oppsetting. Forutsetningen er at det godkjennes av grunneier.

9. Valg

Det ble innstilt på gjenvalg for leder nestleder og sekretær. Styremedlem Kari Sommerseth Jakobsen som var valgt på årsmøtet 2016 for to år, ba seg fritatt. På årsmøtet ble det et omforent forslag på Tor Brøndbo. Valgkomiteen manglet leder og et medlem.

Det ble fremmet forslag på Håkon Skrokbek som leder og Roger Kristensen som medlem

Styret

Valg av leder

Vedtak

Valgkomiteens forslag på Arve Bekk vedtatt ved akklamasjon.

Nestleder

Vedtak

Valgkomiteens forslag på Heikki Fjelldal vedtatt ved akklamasjon.

Sekretær

Valgkomiteens forslag på Reidar Hansen vedtatt ved akklamasjon.

Kasserer ikke på valg

Styremedlem

Vedtak

Omforent forslag på Tor Brøndbo vedtatt ved akklamasjon.

Styrets sammensetning 2017

Leder Arve Bekk

Nestleder Heikki Fjelldal

Kasserer Erik Martinsen

Sekretær Reidar Hansen

Styremedlem Tor Brøndbo

Valg av valgkomite

Vedtak

Omforent forslag på Håkon Skrokbek ble vedtatt ved aklamasjon.

Vedtak

Omforent forslag på Roger Kristensen ble vedtatt ved aklamasjon.

Valgkomiteen har følgende sammensetning:

Håkon Skrokbæk Leder ett år

Dag Stenersen 2 år

Roger Kristensen 3 år

Valg av 2 revisorer

Valgkomiteens forslag på Per Ivar Myhren og Ola Undset vedtatt ved akklamasjon.

Endring av ansvarlig for vår hjemmeside Grøndalen.info

Stefan Forårsveen overtar ansvaret for hjemmesiden.