Referat fra årsmøte i Grøndalen hytteeierforening 2009

 

Dato for møtet:        Skjærtorsdag 9. april 2009 fra kl. 1700

Sted:                   A-plassen parkering i Grøndalen

Tilstede:               I alt 50 personer, inkl. styremedlemmer

 

Innkallingen til årsmøtet var kunngjort ved oppslag i hyttefeltene, ved oppslag på informasjonstavla ved bommen til Gravåsen og på hjemmesida: www.grondalen.info

 

Sak 1                          Velkommen

Leder Arve Bekk ønsket alle velkommen til årsmøtet i 2009 og uttrykte tilfredshet med at været i år var adskillig bedre enn skjærtorsdag i 2008. Bekk syntes det var hyggelig at så mange hadde møtt fram. Noen av de frammøtte var der for første gang, mens andre har deltatt tidligere og møter fordi de synes sakene på årsmøtet var interessante.  

 

Sak 2              Godkjenning av innkallingen

                        Det framkom ingen merknader til innkallingen.

 

Sak 3              Saker fra forrige årsmøte

       3.1           Elektrisk bom v/Tor Bjørn Fjellvang

Tor Bjørn Fjellvang har utredet alternativer og muligheter for elektrisk bom i hyttefeltet. Fjellvang fortalte at han hadde hatt kontakt med 4 forskjellige

                  virksomheter for om mulig å finne løsninger vedrørende bom på vegen i

hyttefeltet. Tre av de forespurte var raske med å gi tilbakemelding om at de ikke rådde med å løse utfordringene.

Firma Moen AS, avd. Elverum, sa de ville utrede saken og de søkte også støtte i ekspertise fra G-Tek AS i Trondheim. Firma Moen AS har vært på befaring i Grøndalen og sjekket mobildekningen. Konklusjonen fra Moen AS er at det er behov for ei stor antenne i tillegg til strømpakke. Kostnader knyttet til kun dette vil beløpe seg til ca. kr.600.000,-. I tillegg kommer bomstasjon, slik at samlede utgifter kan beregnes til ca. kr. 900.000,-.

Situasjonen knyttet til bom vil kunne bli annerledes dersom det kommer elektrisk strøm til området.

Foreløpig konklusjon er at bom - anlegg i Grøndalen hyttefelt vil bli for kostbart.

 

       3.2           Faste skitraseer og avtaleverk om løypekjøring v/Reidar Hansen

Reidar Hansen har lagt ned et stort og grundig arbeid for å utrede løypetraseer og økonomi knyttet til oppkjøring av løyper. Han fortalte at han har hatt et greit samarbeid med Arne Løkås, men har i stor utstrekning måttet framskaffe mye opplysninger sjøl. Hansen har i sitt arbeid bl.a. vært i kontakt med Skiforeningen m.h.t. beregning av tidsbruk ved oppkjøring av løyper. På bakgrunn av normtall fra Skiforeningen og informasjon om terreng i løypeområdene, har Hansen kommet fram til og beregnet at en i Grøndalen kan kjøre opp gjennomsnittlig 12 km. løype pr. time. I tillegg har han lagt inn transport fra bygda og opp til Grøndalen.

                                                                                              side 2                            

Det er undertegnet avtale om løypekjøring/løypenett. Det vises til kart og avtale som finnes på www.grondalen.info og som er slått opp på oppslagstavla ved kiosken i Grøndalen.

Hansen presiserte at det skal kjøres løyper til Sukkertoppen annenhver dag i vinterferien. I påsken skal løypene kjøres hver dag. Løypene til fjellet har ikke alltid vært kjørt som avtalt i vinter/påsken-09, men nede i hyttefeltene har løypekjøringen vært bra.

Hansen uttrykte tilfredshet med at vi har kommet videre hva angår løyper/løypekjøring. Han ser det som viktig at det er blitt en avtale om kjøring av løyper i fjellet, da dette med løyper i fjellet har særlig betydning å få til før verneområdet blir vedtatt. At løypenettet i fjellet er på plass og i bruk vil kunne sikre dispensasjon for løypekjøringen også etter at verneområdet er vedtatt.

Hansen og styret i Hytteeierforeningen oppfordrer alle hytteeiere til å betale løypeavgiften som nå er på kr. 200,- pr. hytte.

Styret i Hytteeierforeningen må fortsette å følge opp løypeavtalen.

 

Basis løyper kom i 2008. Ved nåværende avtale er den tidligere løypa vest for Gravåsen fjernet, samt ei sløyfe i  C-feltet (”Fjelløypa”).

Som erstatning har vi fått inn i avtalen løype til Sukkertoppen og ei sløyfe langs Halvorsbekken tilbake til Sandbu. Argumentasjonen for å redusere noe på løypenettet nede i hyttefeltene har vært økonomi.

Løypene kjøres med snøschooter. Den nye traseen fra B-feltet opp til Gravåsen er nå laget slik at det i framtida skal være mulig å kjøre denne med løypemaskin.

 

            3.3      Gapahuken ved Grøna i B-feltet v/ Åse Sagløkken

                        Åse Sagløkken redegjorde for arbeidet med gapahuken som hadde hatt en

”trang fødsel”, da det tok tid å få samlet mannskap for å få den ferdig.

Første helga i juli 2008 ble gapahuken ferdigstilt med tak gjennom

Dugnadsinnsats av 12-13 hytteeiere. En grunneier deltok også i dugnaden.

Nå er det laget bål -plass og sittebenker i tilknytning til gapahuken.

Tømret til gapahuken er gitt av Borregaard og materialer til tak er

finansiert av Grøndalen fritidsområde. Det er gledelig at gapahuken blir

mye brukt. Det planlegges å lage merket sti fra vegen i B-feltet ned til

gapahuken samtidig som det anlegges en liten parkeringsplass.

 

3.4      Sommeraktiviteter – merking av stier, klopper og vadesteder i

bekker og elver v/Ola Undset

                   Ola Undset orienterte om en mulig sommeraktivitet med merking av stier

med mulighet for å lage klopper og vadesteder over bekker og elver mot

Ørsjøtjernet/Ørsjøen. Undset har snakket med Løkås og vært på befaring

mot Ørsjøtjernet sommeren 2008 for å se på løsninger med hensyn til å gjøre området mer tilgjengelig for turgåere. Det er merket av noen plasser for klopper og vadeseder.

Løkås og Undset skal jobbe mer med saken, og som ledd i dette har Undset laget en oppsummering som han sendte Løkås i mars 2009.

En utfordring i området er at det er mye vannføring i bekkene/elvene spesielt på våren. På bakgrunn av dette er det kanskje mer aktuelt med klopper og vadesteder enn å lage broer. Undset har også tatt noen bilder fra aktuelle steder, og det kan være et forslag å få disse inn på foreningens webside.

 

 

                                                                                     side 3

 

Under årsmøtet framkom ønsker om å se på muligheter for ”overganger”

klopper eller lignende over Halvorsbekken, Tobakksbekken og Ørsjøbekken.

Undset foreslår at det som dugnad sommeren 2009 arrangeres en felles tur hvor en ser på området.

Vedtak:

En slik dugnad med tur arrangeres første lørdagen i juli med start k. 09.00 fra plassen i A-feltet. Turen kunngjøres på www.grondalen.info  og ved oppslag.

 

         3.5      Paviljong for årsmøte v/ Arve Bekk

Arve Bekk redegjorde for arbeidet med paviljong. Kalkyle for eventuell

paviljong i A-feltet ligger over kr. 300.000,-. Det vil ikke kunne ytes støtte

gjennom ”avbøtende tiltak” fra Forsvaret, da slik støtte kun ytes til

prosjekter /tiltak som ligger på sørsida av hovedvegen.

                   Styret finner ikke å kunne anbefale gjennomføring av prosjektet paviljong

                   med de kostnadene dette representerer.  Alternativt forslag kan være å

lage bål -plass med gapahuk og benker og at denne bål - plassen legges

ved parkeringsplassen i C-feltet der løype og sti til Ørsjøtjernet /Ørsjøbekkenen går fra. Grøndalen fritidsområde har, iflg. Arve Bekk, stilt seg positive til en slik løsning. Et annet forslag som kom på årsmøtet var å sette opp en stor lavvo.

Vedtak:

Årsmøtet stiller seg positive til saken og ber styret arbeide videre med ideene.

 

  Sak 4            Økonomi, fastsettelse av medlemskontingent v/kasserer

Regnskap for 2008 ble delt ut til deltagerne på årsmøtet og kasserer, Åse Sagløkken gjennomgikk regnskapet. Regnskapet vedlegges referatet.

Det er en liten økning i antallet hytteeiere som betaler medlemskontingent, sammenlignet med i fjor. 176 har betalt medlemskontingent.

Grøndalen hytteeierforening har i 2008 et overskudd på kr.29.749,76,- etter at utgiftene, herunder trykningsutgiftet giro, reiseutgifter, årsavgift til nettsted og tilskudd til løypekjøring, er dekket. Foreningens bankinnskudd pr. 311208 er kr. 116.499,75.

 

Innbetalt medlemskontingent fordeler seg slik i prosent av antall hytteeiere på de ulike hyttefelt:

Hyttefelt A    79%

Hyttefelt B    72%

Hyttefelt C    79

                   Samlet har 76 % av hytteeierne innbetalt medlemskontingent til Grøndalen

hytteeierforening. Dette er en andelsøkning på 3%.

 

                   Regnskapet er revidert av foreningens revisorer, Leif Kynsveen og Reidar

Hansen og funnet i orden.

 

Vedtak medlemskontingent:

Årsmøtet vedtok at kontingenten også for 2009 skal være kr. 200,- pr.

hytte.

Regnskapet ble godkjent uten innvendinger.

 

 

 

                                                                                                        side 4

 

Sak 5              Landskapsvernområde for Sølen

         Arve Bekk viste til informasjon som er lagt ut som link til foreningens

nettside.

 

Sak 6              Digitalt bakkenett eller parabol

         Arve Bekk orienterte om saken og løsninger for å ta inn TV-signaler.

         Mange hytteeiere har fått testet ut forholdene ved sin hytte.

         Mottaksforholdene varierer mye i hyttefeltet og flere, spesielt nede i B-

         feltet har anskaffet parabol for å ta inn TV-signalene. Alt utstyr for å ta i

         mot TV-signaler er å få i 12 volt- løsninger.

En hytteeier fra nederst i B-feltet fortalte at de kan ta inn signaler med vanlig antenne.

 

Sak 7              Vi er på nettsted, www.grondalen.info,

-hvordan bruke dette til felles beste v/ Sigmund Heed

Sigmund Heed orienterte om hytteeierforeningens nettside hvor det finnes

·       Styreinformasjon

·       Bilder

·       Linker med tilgang til kommunens nettsider, informasjon om været og annet aktuelt stoff

 

Hvordan bruke nettsida framover?

·         Kommende år lages en konkurranse ”Årets bilde”. Hytteeiere oppfordres til å sende inn bilder med tekst til web -ansvarlig Sigmund Heed,

e-mailadresse; sigmund.heed@apressen.no

Heed velger ut bilder/tekst som han mener er interessante for offentliggjøring på nettstedet.

·         Hytteeiere kan også få mulighet til å få ut informasjon om ting som er til salgs mellom hytteeierne.

·         Informasjon om eventuelle innbrudd i hytter kan også legges ut på nettsida.

·         Snødybder kan også være interessant å få formidlet via nettsida.

Grøndalen fritidsområde har gitt ros til hytteeierforeningens nettside,

www.grondalen.info

        

  Sak 8            Årsmøtet i Grøndalen fritidsområde den 25.03.09 v/ leder Bekk               Arve Bekk har vært til stede på årsmøtet i mars og refererte noen av

                   sakene:

·         Salg av hyttetomter hadde låst seg. Før eventuelt salg av hyttetomter

må arkeolog se på forholdene/undersøke hyttetomta. De som vil kjøpe tomt må sjøl skaffe arkeolog og sikre nødvendig dokumentasjon fra arkeolog. Utgiftene til dette fordeles på tomtekjøper og Grøndalen fritidsområde.

·         De som ønsker veg fram til hytta si, må søke om dette via Grøndalen Fritidsområde. Fritidsområdet videresender søknaden til Rendalen kommune for behandling.

·         Det skal ikke bli noen utbygging med fortetning i hytteområdene i Grøndalen.

 

Elektrisk strøm til hytteområdet

·         Under årsmøtet kom det fram ønske fra hytteeiere om å få strøm til hytteområdet.   Det foreslås at det gjøres en ny undersøkelse for å lodde interessen for strøm.

 

side 5

 

·         For at hytteeire skal ha reell mulighet til å ta stilling til saken, bør det i forbindelse med undersøkelsen antydes kostnader pr. hytte. Utgifter til strømnett inn i hyttefeltet bør fordeles likt mellom alle hytter.

I Nøkkelåkjølen gjøres nå en kartlegging med tanke på strøm til området. Der er Steinar Berget kontaktperson.

Vedtak:

Styret i Grøndalen hytteeierforening jobber videre med mål å få en ny

interessekartlegging hva angår reelle ønsker om strøm til hytteområdet i Grøndalen.

 

Sak 9           Nye veier i hyttefeltet med godkjent standard

Her vises til leders orientering fra årsmøtet i Grøndalenn fritidsområde,

siste to kulepunkt, hvor det bl.a. refereres at det ikke skal være noen

fortetning i hytteområdet i Grøndalen og at eventuelle ønsker om nye,

private veger med godkjent standard til private hytter må søkes om

særskilt.

 

Eksisterende veg til noen hytter i C-feltet:

På årsmøte 2008 kom det opp et konkret spørsmål om brøyting av veg til noen hytter i C-feltet. Arve Bekk har tatt dette opp med Grøndalen Fritidsområde, v/Løkås. Etter samtale med Løkås er den aktuelle veien privat og må brøytes og vedlikeholdes for private hytteeieres regning.

Hyttene som sogner til veien må betale brøyting og sommervedlikehold selv. For at brøyting kan skje må hyttene sette veien i bra stand slik at ikke snøfreser får skader. Representanter for hytteeiere som sogner til den aktuelle veien fortalte at veien ble bygget i 1977 og er tidligere blitt brøytet på samme måte som stamvegene.

For å få saken avklart ble det gjort følgende:

Vedtak

Hytteeierne som sogner til aktuell vei i C-feltet sender en skriftlig henvendelse med eventuell dokumentasjon til i Grøndalen hytteeierforening som følger opp saken videre mot Grøndalen fritidsområde.

 

Grusing av parkeringsplass/ rundkjøring i B-feltet

Det framkom ønske om at parkeringsplass/rundkjøring i enden av vegen

nederst i B-feltet må gruses opp skikkelig. Hytteeierforeningen følger opp.

 

Sak 10            Tilføyelser/endring i vedtekten §3. 

                        Årsmøtet godkjente forslaget om tilføyelse/endring i vedtekten § 3 som får

følgende tilføyelse:

                   ”Fra 2009 skal frasigelse av styreverv leveres valgkomiteen før 1. februar

                   det året vervet er på valg.” Forslag på styreverv skal være valgkomiteen i

hende senest 1. februar hvert år.

             

 Sak 11           Valg v/valgkomiteen

                        På vegne av valgkomiteen var det Dag Stenersen som la fram saken.

 

Valgkomiteen har bestått av

Mård Stenersen  -leder    (A)

Leif Kynsveen                 (B)

Odd Kartomten               (C)

 

                                                                          

 

                   Styre har i 2008 bestått av:

 

Leder Arve Bekk                         C-feltet        leder velges hvert år)

Nestleder Dag Stenersen              A-feltet        velges for 2 år - oddetall

Kasserer Åse Sagløkken               B-feltet         velges for 2 år – partall

Sekretær Bodil Nordhagen             B-feltet         velges for 2 år – oddetall

Styremedlem Marit Knutsen          A-feltet        velges for 2 år -  partall

 

Revisorer i 2008:

        

         Reidar Hansen          (på valg hvert år)

                   Leif Kynsveen          (på valg hvert år)

 

         Nytt styret for 2009:

 

        Leder Arve Bekk                                             C-feltet (velges hvert år

        Nestleder Dag Stenersen                                 A-feltet (på valg 2011)

        Kasserer Åse Sagløkken                                   B-feltet (på valg 2010)

        Sekretær Bodil Nordhagen                                B-feltet (på valg 2011)

        Styremedlem Anne Lise Løchting Nordseth         C-feltet (på valg 2010)

 

(Marit Knutsen har frasagt seg sitt verv og Løchting Nordseth går inn i Knutsens sted. Derfor er Løchting Nordseth på valg i 2010)

 

                  Valgkomite for 2009:

 

                  Leif Kynsveen    (leder)

                   Odd Kartomten  (medlem)

                   Ola Undset        (medlem

 

Revisorer for 2009:

 

Reidar Hansen          gjenvalg (på valg hvert år)

Leif Kynsveen          gjenvalg (på valg hvert år)

 

 

Årsmøtet ga sin tilslutning til valgkomiteens forslag og valgene ble slik det framgår over.

 

 Arve Bekk takket alle for frammøte og minnet om dugnad første lørdag i juli,

 4/7- 2009, med frammøte kl. 09.00 på parkeringsplassen i A-feltet.

 

 

 

Bodil Nordhagen/sekretær  (190409)

e-mail: bodinord@online.no