Referat fra årsmøte i Grøndalen hytteeierforening 2012

 

Dato for møtet:  Skjærtorsdag  5.april 2012 fra kl. 17.00

Sted:                  T-krysset ved gapahukene, øverst i A og C feltet i Grøndalen.

Tilstede:            I alt 42 personer, inkl. styremedlemmer.

Innkallelsen til årsmøtet var kunngjort ved oppslag i hyttefeltene, ved oppslag på informasjonstavla ved bommen til Gravåsen, og på hjemmesiden: www.grondalen.info

 

Sak 1.                                Velkommen

Leder Arve Bekk ønsket velkommen til årsmøtet i 2012.

Det var gledelig at det var flere nye som hadde møtt opp og at Arne Løkås fra Grøndalen Utmarksforening (GU) hadde mulighet til å delta på møtet.

Det ble delt ut sakliste og liste for registrering av frammøtte.

 

Sak 2.                              Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

 

Sak 3.                              Saker fra forrige årsmøte

 

a.3       Klopp over Ørsjøbekken

Ola Undseth informerte årsmøtet om at kloppen over Ørsjøbekken, som ble satt opp på dugnad 2.7.2011, ble tatt av flom den 2.8.2011. Ny klopp ble laget og satt opp på dugnad 6.8.2011. Den ble også tatt av flom 10.9.2011, men berget opp på land. For tiden ligger det en raje over bekken.                                        

Vedtak: Årsmøtet besluttet å gjøre et nytt forsøk på å få i stand en klopp over Ørsjøbekken i løpet av sommeren 2012.

b.4       Klopp over Storbekken

Dugnad i samarbeid med Jota ble vellykket.

 

            c.5       Gapahuker

GH søker via GU om å få sette opp en gapahuk inne i landskapsvernområde ved Tobakkstjern. Styrets vedtak fra årsmøtet i 2011 om å sette opp to gapahuker i T-krysset har blitt realisert. Det har blitt to fine gapahuker til glede for hytteeiere og turgåere i området som benytter seg av disse. Årsmøtet kommer til å holdes ved denne trivelige plassen heretter.

Bodil Nordhagen kunne fortelle om stor aktivitet ved gapahuken ved Grøna. Mange brukere og stor aktivitet. Den blir også mye brukt av hyttefolk fra Nøkkelåkjølen. Må sies å ha vært et vellykket tiltak.

             d.7      Endring i løypenettet. B og C feltet

Der hvor skiløypa krysset en vannledning i C-feltet er problemet med at vannet fryser løst ved at løypa er lagt om. I B-feltet har det vært fine løyper i vinter.

 

            e.10     Forslag på nye hyttefelt innenfor A og C.

i.  Styrets skriv til Statskog v/ Dag Stenersen

Dag delte ut kopi av brev til Arne Løkås i GU datert 25. januar 2012. I brevet kreves det og argumenteres for at grunneierne, Statskog, Lutnes og Hole setter i gang prosessen mot Rendalen Kommune slik at veg kan anlegges til hyttene i Grøndalen. Det ble informert om at det har blitt sendt to purringer, men ikke kommet noe svar. Arne Løkås fra GU opplyste at vei fram til hver enkelt hytte er noe som blir lagt inn under reguleringsplanen for området. Det blir da en mulighet til å lage vei, men ikke et krav.  Dette vil det for øvrig bli lagt ut informasjon om på nettsiden vår www.grondalen.info etter hvert. Det er uansett grunneierne som må ta beslutningen. Arne Løkås sa at det var en stor fordel med en oppegående hytteeierforening, og han ga ros til Grøndalen Hytteeierforening for dens innsats og arbeid. Han sa også at han er trygg på at reguleringsplanen kommer på plass. Denne prosessen har tatt tid bl.a pga. de arkeologiske undersøkelsene i området. Han sa også at han håper på en løsning til alles beste. Intensjonen er å få til en reguleringsplan med muligheter.

 

ii. Styrets skriv til Rendalen Kommune v/ Dag Stenersen

Dag delte ut kopi av brev fra GH til Rendalen kommune, datert 10. juni 2011. I brevet fremsetter GH et krav om at de eksisterende hyttefelt får samme tillatte totale bygningsmasse som de planlagte nye hyttefeltene F3 og F10. Begrunnelsen er at vi mener at en forskjellsbehandling vil forringe verdien på eksisterende fritidsbebyggelse. I kommuneplanens arealdel kan i dag ikke total bygningsmasse på fritidsbebyggelse overskride 150 m2, fordelt på maks 3 bygninger pr tomt.

I motsetning til de planlagte nye hyttefeltene, som vil få en maks tillatt størrelse på bygningsmasse på 210 m2,fordelt på maks 3 bygninger pr.tomt. Det er grunneierne som må kreve at dette blir tatt med i reguleringsplanen. Reidar Hansen sa at han håpet grunneierne tok hensyn og sørget for lik behandling av borgerne.                                                                                                                                                       Vedtak: Hytteeierne i GH ber om at grunneierne omgående setter i gang regulering av hytteområdene i Grøndalen. Dette er en ytterligere bekreftelse på de overnevnte brev. Samtlige på årsmøtet støttet forslaget.

 

f.11 pkt.4      Klopp nede i Ørsjøbekken

Styret prioriterer i første omgang å få kloppen i Øvre del av Ørsjøbekken til å fungere.  Reidar Hansen foreslo at det bør kunne gå an å få til en holdbar klopp i nedre del ved å lage en demning av mur på oversiden. Han oppfordret alle til å møte opp på trivelig dugnad den 30.6.2012. Arne Løkås sa at nye regler for hva man kan sette i gang med av bygging av klopper og gapahuker m.m er på trappene. Han minnet om at det uansett er viktig å søke om tillatelse før bygging. Klopp nede i Ørsjøbekken er ikke innafor landskapsvernområdet.

 

Sak 4               Kloppbygging  v/Ola Undseth 

 

Dato for dugnadshelg; 30.juni 2012. Oppmøte kl. 9.00 ved gapahukene i T-krysset.

Det vil bli restaurering av gammel klopp i Ørsjøbekken 30. juni. Det vil være behov for muskelkraft til å bære stein til eventuelt en tørrmur. Slagdrill for og borre i stein, armeringsjern til forankring av kloppen og eventuelt et aggregat. Flere detaljer om hva som trengs til dugnaden legges ut på infosidene til GH. Forslag til andre arbeidsoppgaver: Vedlikehold og rydding ved gapahukene.

Alle, - også de som ikke har mulighet til å delta på dugnaden, ønskes hjertelig velkommen til sosialt samvær ved gapahukene i T-krysset fra ca. kl. 18.00!

 

Sak 5               Økonomi v/ kasserer Erik Martinsen

Kasserer Erik Martinsen la fram årsregnskap for 2011. Regnskapet ble utdelt på møtet. En korrigering av årstall i regnskapet under posten Balanse: Bank 31.12.2009 skal være: 31.12.2010, og Bank 31.12.2010 skal være: 31.12.2011. Regnskapet viser et resultat/underskudd i 2011 på kr. 33.796,60. GH har pr.31.12.2011 en bankbeholdning på kr. 131.177,38 Inntektene består av innkommet kontingent fra 172 hytteeiere med i alt kr. 34.400,- Foreningen har i tillegg fått et tilskudd til gapahuker på kr.10.000,- og har hatt renteinntekter på kr. 1.418,16. De største utgiftspostene er: byggematerialer til gapahuker og klopper, bilgodtgjørelse til formann, kostnad til domene til www.grondalen.info, utgifter til sosialt arrangement og trykking av giroer til innkreving av kontingent. Revisorer har revidert og godkjent regnskapet for 2011. Styret foreslo at medlemskontingenten beholdes på kr. 200,- også i 2012. Betalende medlemmer har i 2011 vært:

A-feltet:          80%

B-feltet:          72%

C-feltet:          76%

 

Vedtak: Medlemskontingenten fastsettes til å være kr. 200,- pr. hytte for 2012. Alle hytteeierne oppfordres til å fortsette å gjøre en innsats for å markedsføre foreningen og påvirke sine hyttenaboer til å delta i Grøndalen Hytteeierforening.

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Grøndalen Hytteeierforening er nå registrert i enhetsregisteret noe som bl.a. betyr at foreningens økonomi ikke lenger administreres fra et privat kontonr. Org. nr. er 897 737 302

 

Sak 6               Årsmøtet i Grøndalen utmarksforening ved leder

Denne posten faller bort, da møtet blir holdt på et senere tidspunkt.

Sak 7               Bruk av nettstedet vårt www.grondalen.info

Arve Bekk oppfordrer alle til å fortsette å bruke nettsiden vår. På siden finnes nyttig informasjon og lenker til relevante nettsteder. Alle kan bidra med å legge ut bilder og informasjon. Her ligger også sakliste og referat fra årsmøtet.

Sak 8,9 og 10 Valg  v/valgkomiteens leder Ola Undseth    

 

Styret har i 2011 bestått av:

Leder              Arve Bekk                                                      C-feltet      (velges hvert år)

Nestleder        Dag Stenersen                                               A-feltet      (på valg i 2013)

Kasserer          Erik Martinsen                                               B-feltet      (på valg i 2012)

Sekretær         Mona Halvorsen                                            B-feltet      (på valg i 2013)

Styremedlem  Stein Andersen

 

Valgkomite 2011:

Ola Undseth               (leder)                                                A-feltet   (rullerer hvert år)

Helge Øvergaard       (medlem)                                           B-feltet

Per Ivar Myren           (medlem)                                           C-feltet

 

Revisorer 2011

Reidar Hansen                       (på valg hvert år)                              GJENVALG

Leif Kynsveen             (på valg hvert år)                               GJENVALG

 

Sekretær Mona Halvorsen har trukket seg fra sitt verv i 2012.

Anne T. Engebretsen stiller til valg i hennes sted ut perioden.

Valgkomiteens leder Ola Undseth rulleres ut av lista og tar ikke gjenvalg.

Nytt styre for 2012:

Leder              Arve Bekk                               C-feltet         (velges hvert år)

Nestleder        Dag Stenersen                                   A-feltet         (på valg i 2013)

Kasserer          Erik Martinsen                       B-feltet          (på valg i 2014) GJ.VALG

Sekretær         Anne T. Engebretsen              B-feltet          (på valg i 2013)   NY

Styremedlem  Stein Andersen                       C-feltet          (på valg i 2013)

 

Valgkomite 2012:

Helge Øvergaard       (leder)                        B-feltet     

Per Ivar Myren           (medlem)                   C-feltet  

Tor Brøndbo               (medlem)                   A-feltet     (NY)                                                                               

 

Revisorer 2012

Reidar Hansen                       (på valg hvert år)       GJENVALG

Leif Kynsveen             (på valg hvert år)       GJENVALG

Årsmøtet ga sin tilslutning til forslaget fra valgkommiteen, og valget ble slik det fremkommer ovenfor.

 

Sak 11             Eventuelt

Arne Løkås fra GU informerte om at salg av jaktkort f.o.m. 2012 er organisert via www.inatur.no. Der kan man gå inn å kjøpe og skrive ut jaktkort selv.  Arne Løkås har bedt Statskog om at mer informasjon om dette skal komme på oppslagstavla ved bommen, ved innkjøringa til hyttefeltene.

Spørsmål fra hytteeiere til A. Løkås

·        Reidar Hansen sa at skiløypa som går mot Nøkkelåkjølen og innover, var utfordrede pga. tre bekker som skal forseres. Her er det et ønske om å få lagt ned klopper slik at man kan gå runden om Nøkkelåkjølen i sammenhengende skiløype. Er det egentlig da Nøkkelåkjølen som skal søke? Kunne A Løkås påvirke ang. dette? Ja! A. Løkås skal ta dette opp. Dette er løyper som brukes sammen.

·        En hytteeier nevnte at tømmer som var hugget ned mot en vei i B-feltet hadde blitt hentet ut sent, slik at det hadde blitt stygt rasert i terrenget.  A. Løkås sa at han ikke kjente til saken. Grunneier har ansvaret.

 

·        Angående veier og veistandard ble det formidlet at kvister og vegetasjon på hver side av veiene vokser ut i veien og kan skrape opp biler som møtes (spesielt B-feltet). Hvordan er det med rydding? A.Løkås  sa at det ble foretatt  årlig kantklipping.  Det var også et ønske fra flere hytteeiere i B-feltet om at det ble kjørt ut grus på et par steder hvor det har vært veldig bløtt,(bl.a. i ”søkken” ned mot Grøna.) 

·        Flere hytteeiere roste veistandarden i hyttefeltetene. Den er meget bra!

·        Det ble ellers nevnt at GH kunne bli brukt som høringsinstans ifht. Vindmøllepark.  Flere slike parker er under planlegging, bla ved Kvitvola.

 

Leder Arve Bekk takket på vegne av styret for et bra oppmøte og et vellykket årsmøte!

 

Braskereidfoss, 23.04.2012

Anne T. Engebretsen
referent