GRØNDALEN HYTTEIERFORENING

 

Årsmelding fra styret 2015/16

 

Styrets sammensetning

Leder Arve Bekk

Nestleder Heikki Fjelldal

Kasserer Erik Martinsen

Sekretær Reidar Hansen

Styremedlem Kari Sommerseth Jacobsen

 

Medlemmer fordelt på hytefelt 2015

 

A

B

C

Medlemmer

 

 

 

%-betalende

 

 

 

 

Økonomi

Foreningen har en tilfredsstillende økonomi noe som fremgår av fremlagte regnskap.

 

Møter:

Det er avholdt et fellesmøte med Statskog og 1 styremøte.

I tillegg har det vært utstrakt kommunikasjon og drøftinger via mail.

Styrets sekretær Reidar Hansen har deltatt på årsmøte i Grøndalen fritidsområde SA og møter i interimstyret samt stiftelesesmøte i Rendalen Hytteforum. Sekretær var medlem av interimstyret og ble valgt til styremedlem på stiftelsesmøte som representant for Grøndalen Hytteeierforening.

Stein Andersen og Reidar Hansen har hatt en befaring og et møte med forvalter av landskapsvernområdet.

 

Dugnader og befaringer

Lørdag 11. juli var det dugnad med bygging av ny klopp over Bubekken.  Frammøte var labert, 8 personer.

 

Saker som har vært behandlet

 

Skilting av stier og løyper

Det har vært gjennomført en befaring og et møte med forvalter av landskapsvernområdet. Det er positiv respons på de forslag til skilting som er fremmet av hytteeierforeningen. Endelig vedtak om skilting og skiltprofil skjer i løpet av vinterhalvåret, så det skal være klart for skilting til sommeren.

Grøndalen Frituidsområde har bekeftet at tidligere bevilling på kr. 10 000 til skilting står ved lag

 

 Fellesmøte mellom Statskog og Grøndalen hytteeierforening

 

1 Løypekjøring

Løypenettet som ble kjørt sesongen 2014/15 videreføres. Den eneste justering er en tilførselsløype i B-feltet. I tråd med fjorårets årsmøtes mening ble det gitt ros for løypekjøringen forrige sesong.

 

2 Reguleringsplan for Grøndalen

Det ble informert fra Statskog sin side om at kommunen ikke aksepterte tekniske løsninger som ble forslått ved første  gangs innsendelse av reguleringsplanen. Videre at det hadde oppstått en tvist med innleid konsulent. Konklusjonen var at Statskog ville arbeide videre så reguleringsplan kan bli behandlet hurtigst mulig

 

3 Drift/serviceavgift

 

Videre drøfting av dette utsettes til reguleringsplanen er ferdigbehandlet.

 

4 Vannposter

Det har vært noe utbedringer og nå skal alle fungere

 

5 Bu ved Gravåsen

Det er ikke avklart fra grunneierne hva som videre skal gjøres.

 

 

Framdrift reguleringsplan

 

Styret har blitt informert fra Statskog at reguleringsplanen legges fra til politisk behandling i april med formål å få vedtatt at den skal ut på offentlig høring. Etter høringsperioden vil den bli tatt opp til endelig behandling.